Τελ. ενημέρωση:

   31-Mar-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2011, 272-276

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Επικοινωνία ιατρού-ασθενούς και ιατρικά λάθη
Ο ρόλος της ανθρωποκεντρικής Ιατρικής στη μείωση των αντιδικιών

Ζ. Τσίμτσιου,1 Κ. Κάλτσος2
1Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Ευόσμου, Θεσσαλονίκη
2Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

H ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας έχει βρεθεί ότι δεν αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα αναφορικά με το εάν ένας ασθενής θα μηνύσει τον ιατρό του. Τα προβλήματα στην επικοινωνία και στη σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενούς φαίνεται να διαδραματίζουν τον ουσιαστικότερο ρόλο στην πυροδότηση μιας δικαστικής διαμάχης μεταξύ τους. Η σημασία της επικοινωνίας είναι καθοριστική, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ιατρικών λαθών, αφού οι ασθενείς δυσανασχετούν περισσότερο από την έλλειψη ανθρώπινου ενδιαφέροντος και διάθεσης να ενημερωθούν ικανοποιητικά, απ' ό,τι για το αρχικό ιατρικό λάθος. Οι ασθενείς προσφεύγουν σε μηνύσεις όταν αισθάνονται ότι δεν τους προσφέρεται η προσοχή, η ευαισθησία, οι εξηγήσεις, αλλά και ο χρόνος που θα ήθελαν. Οι διεθνείς συστάσεις αναδεικνύουν την ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωσή τους αναφορικά με την πορεία της νόσου τους, την εμπλοκή τους στη λήψη αποφάσεων εφ' όσον το επιθυμούν, την επίδειξη συμπαράστασης, την αναζήτηση της εμπειρίας της νόσου «μέσα από τα μάτια του ασθενούς» και, τέλος, την ανθρώπινη και ειλικρινή προσέγγισή τους όταν παρουσιάζονται επιπλοκές. Οι σύγχρονοι ιατροί καλούνται να υιοθετήσουν την ανθρωποκεντρική προσέγγιση προς κάθε ασθενή τους, τόσο σε επίπεδο κατανόησης των ιδιαίτερων προσδοκιών του όσο και σε ουσιαστική ενημέρωσή του. Η υιοθέτηση των δύο αυτών βασικών παραμέτρων της ανθρωποκεντρικής Ιατρικής φαίνεται να έχει ως παράπλευρο όφελος τη μείωση της καταγγελίας ιατρικών λαθών, αλλά ουσιαστικά εξασφαλίζει την παροχή μιας ποιοτικής ιατρικής φροντίδας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανθρωποκεντρική Ιατρική, Αντιδικία, Επικοινωνία ιατρού-ασθενούς, Ιατρικό λάθος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής