Τελ. ενημέρωση:

   12-May-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(3), Μάιος-Ιούνιος 2011, 345-350

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η υγεία των παιδιών και η σύγχρονη κοινωνία.
Επισκόπηση της παρούσας κατάστασης και των δράσεων υγείας

Γ. Μάρκοβιτς,1 Σ. Μοναστηρίδου2
1Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και Υπουργείο Οικονομικών, Θεσσαλονίκη
2Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη

Η μέτρηση της παιδικής υγείας σε μια κοινωνία είναι σημαντική για δύο βασικούς λόγους: Τα παιδιά είναι πολίτες με όλα τα δικαιώματα που αυτό συνεπάγεται. Παρ' όλα αυτά, πρώτον, αδυνατούν να ενεργούν και να δρουν από μόνα τους και, δεύτερον, η υγεία τους καθορίζει την υγεία του μελλοντικού πληθυσμού. Οι δείκτες που ασχολούνται με τη μέτρηση της υγείας των παιδιών είναι σημαντικοί για να καθοριστούν μέτρα προόδου και ανάπτυξης σε μια κοινωνία, να αναδειχθούν τα υγειονομικά και τα κοινωνικά προβλήματα και να τεθούν οι προτεραιότητες και οι δράσεις και, τέλος, να καταγραφούν οι αλλαγές σε επιδημιολογικό, υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, έτσι ώστε να σχεδιαστούν ενέργειες και πρωτοβουλίες που να αποσκοπούν στην προάσπιση της υγείας των παιδιών. Η παρούσα εργασία καταγράφει τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της υγείας, καθώς και εκείνους που προτείνονται για τη μέτρηση της παιδικής υγείας, συσχετίζοντας τη μέτρηση και την υγεία των παιδιών με τις αλλαγές των επιδημιολογικών προτύπων στη σύγχρονη κοινωνία και τις μετρήσεις στους οικονομικούς και τους κοινωνικούς δείκτες. Τέλος, αναγνωρίζεται η σημασία της υγείας των παιδιών στην κοινωνική ανάπτυξη και την ευημερία, καθώς η επιβάρυνσή της υποθηκεύει το μέλλον της κοινωνίας. Η εργασία ολοκληρώνεται με την ενδεικτική παρουσίαση δράσεων για την προάσπιση της υγείας των παιδιών με έμφαση στη διατροφή και τον τρόπο ζωής, δηλαδή μέτρα που αφορούν στην ενημέρωση-προβολή-διαφήμιση, την εκπαίδευση, τη διαμόρφωση προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, π.χ. ολική απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, και την ανάπτυξη υγειονομικών πρωτοβουλιών για την προστασία των παιδιών από νοσήματα ή επιδημίες, όπως είναι οι εμβολιασμοί και η προληπτική Ιατρική.

Λέξεις ευρετηρίου: Δείκτες μέτρησης υγείας, Επιδημιολογικά πρότυπα, Οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες, Παιδική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής