Τελ. ενημέρωση:

   12-May-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(3), Μάιος-Ιούνιος 2011, 383-389

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η συγχορήγηση βαζοπρεσίνης- λεβοσιμεντάνης βελτιώνει την επιβίωση
σε χοίρειο μοντέλο κοιλιακής μαρμαρυγής

Ε. Μπασιάκου, Θ. Ξάνθος, Ι. Πανταζόπουλος, Κ. Στρουμπούλης, Β. Λινάρδου, Δ. Παπαδημητρίου, Λ. Παπαδημητρίου
Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν η συγχορήγηση βαζοπρεσίνης-λεβοσιμεντάνης θα βελτίωνε την επιβίωση και τη νευρολογική έκβαση, σε σχέση με τη χορήγηση βαζοπρεσίνης ως μονοθεραπεία, σε χοίρειο μοντέλο παρατεταμένης κοιλιακής μαρμαρυγής.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συνολικά, μελετήθηκαν 30 χοίροι στους οποίους προκλήθηκε κοιλιακή μαρμαρυγή. Οι χοίροι τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες, στην ομάδα Α (n=15) όπου χορηγήθηκε βαζοπρεσίνη και placebo, και στην ομάδα Β (n=15) όπου χορηγήθηκε βαζοπρεσίνη και λεβοσιμεντάνη. Η κοιλιακή μαρμαρυγή έμεινε αθεράπευτη για 8 min και στη συνέχεια άρχισαν οι προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες του 2005.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια της αναζωογόνησης, η πίεση πλήρωσης των στεφανιαίων αγγείων αυξήθηκε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό στην ομάδα Β. Τα επίπεδα του γαλακτικού οξέος στην ίδια ομάδα ήταν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερα 2 ώρες μετά από την επιτυχή αναζωογόνηση. Επί πλέον, 2 και 4 ώρες μετά από την επιτυχή αναζωογόνηση παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση στις τιμές της πρωτεΐνης NSE και S-100 στα ζώα της ομάδας Α σε σχέση με τα ζώα της ομάδας Β. Έξι ζώα ανέκτησαν αυτόματη κυκλοφορία στην ομάδα Α, ενώ 15 στην ομάδα Β (p<0,05). Μετά από 48ωρη παρακολούθηση, 4 ζώα στην ομάδα Α επιβίωσαν σε σύγκριση με 14 στην ομάδα Β (p<0,05). Τα ζώα της ομάδας Β είχαν καλύτερη νευρολογική έκβαση σε σχέση με τα ζώα της ομάδας Α, 48 ώρες μετά από την ανάκτηση της αυτόματης κυκλοφορίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι η συγχορήγηση βαζοπρεσίνης-λεβοσιμεντάνης βελτίωσε το ποσοστό ανάκτησης αυτόματης κυκλοφορίας, την 48ωρη επιβίωση, καθώς και τη νευρολογική έκβαση σε χοίρειο μοντέλο κοιλιακής μαρμαρυγής, σε σχέση με τη χορήγηση βαζοπρεσίνης ως μονοθεραπεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Βαζοπρεσίνη, Επιβίωση, Καρδιακή ανακοπή, Κοιλιακή μαρμαρυγή, Λεβοσιμεντάνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής