Τελ. ενημέρωση:

   02-Oct-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011, 621-629

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Παιδικό βρογχικό άσθμα Αιτιοπαθογενετικός ρόλος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

E. Παπαδημητρίου,1 Δ. Καραγιάννης,2 Ε. Ριζά,1 Α. Λινού1,3
1Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα
3Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, "Prolepsis", Αθήνα

Το βρογχικό άσθμα είναι η πιο συχνή χρόνια νόσος της παιδικής ηλικίας. Ευθύνεται για τις περισσότερες επισκέψεις των παιδιών στον ιατρό, αποτελεί μια από τις συχνότερες διαγνώσεις κατά την εισαγωγή των παιδιών στο νοσοκομείο και σε αυτό καταλογίζεται ένας μεγάλος αριθμός σχολικών απουσιών συγκριτικά τόσο με άλλες χρόνιες νόσους όσο και με άλλα αναπνευστικά νοσήματα στα παιδιά. Η αιτιοπαθογένεια του βρογχικού άσθματος σε όλη της την έκταση είναι ακόμη άγνωστη, αλλά φαίνεται να σχετίζεται τόσο με γενετικούς όσο και με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια, στη διεθνή βιβλιογραφία έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζει η ατμοσφαιρική ρύπανση στην εκδήλωση της νόσου σε παιδιά και στην επιδείνωση της συχνότητας και της έντασης των ασθματικών κρίσεων, με τους αερορυπαντές να συμβάλλουν –άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο– στην εκδήλωση ή την επιδείνωση της νόσου κατά την παιδική ηλικία. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τους αιτιολογικούς παράγοντες της νόσου, καθώς και η διαπίστωση της συσχέτισης της εκδήλωσης του βρογχικού άσθματος, τόσο ως χρόνιας νόσου όσο και των κρίσεων αυτού, με την ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την παιδική ηλικία. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας, το βρογχικό άσθμα ως χρόνια νόσος της παιδικής ηλικίας σχετίζεται με τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των προσαγωγών των παιδιών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, των εισαγωγών των παιδιών στο νοσοκομείο και των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία λόγω ασθματικών συμπτωμάτων. Επίσης, η εκδήλωση του άσθματος φαίνεται να συσχετίζεται με τη διαμονή των παιδιών σε βιομηχανική περιοχή. Εκτός όμως από την εκδήλωση ασθματικών συμπτωμάτων με την ατμοσφαιρική ρύπανση, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σχέση και με τον περιορισμό της αναπνευστικής λειτουργίας αλλά και της πνευμονικής ανάπτυξης των παιδιών.

Λέξεις ευρετηρίου: Άσθμα, Ατμοσφαιρική ρύπανση, Βιομηχανική περιοχή, Εξωτερικό περιβάλλον, Παιδική ηλικία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής