Τελ. ενημέρωση:

   29-Nov-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011, 754-766

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Πρόβλεψη πνευμονικής τοξικότητας ως επακόλουθο της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού
Ανασκόπηση των παραγόντων κινδύνου

Μ. Πιπέρη,1 Ε. Καλογερά,2 Α. Γούναρη2
1Τμήμα Ακτινοθεραπείας, Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα
2Ερευνητικό Κέντρο, Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο, Αθήνα

Η ακτινοθεραπεία συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση του ποσοστού θνητότητας ασθενών με καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, παραμένει υψηλός ο κίνδυνος εμφάνισης οξείας ή χρόνιας συμπτωματολογίας, ως επακόλουθο της ακτινοθεραπείας. Μεταξύ των σοβαροτέρων επιπλοκών, η πνευμονική βλάβη χαρακτηρίζεται από δύο κλινικές φάσεις, τη μετακτινική πνευμονίτιδα και την ίνωση. Καθώς οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού έχουν μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης, αποκτά εξαιρετική σημασία η ταυτοποίηση παραμέτρων που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην πρόβλεψη της πνευμονικής βλάβης και στο σχεδιασμό μιας εξατομικευμένης θεραπείας. Ένα ικανό προβλεπτικό μοντέλο ευαισθησίας του ασθενούς κατά την ακτινοθεραπεία πρέπει να συνεκτιμά όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με τη θεραπεία αλλά και με τον ασθενή και οι οποίοι συνεχίζουν να μελετώνται διεξοδικά. Σκοπός της ανασκόπησης είναι η παράθεση σύγχρονων δεδομένων που αφορούν στους προβλεπτικούς παράγοντες κινδύνου σε σχέση με τη θεραπεία και τον ασθενή. Υπηρετείται έτσι η απόκτηση γνώσεων Ακτινοβιολογίας που αφορούν στις εξατομικευμένες επιδράσεις της ακτινοβολίας, με στόχο τη βελτίωση της πρόβλεψης και κατά συνέπεια την πρόληψη της μετακτινικής πνευμονικής βλάβης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ακτινοθεραπεία, Ίνωση, Καρκίνος μαστού, Μετακτινική πνευμονίτιδα, Παράγοντες κινδύνου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής