Τελ. ενημέρωση:

   29-Nov-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011, 777-784

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της πρόθεσης συμμετοχής στο κόστος των ασθενών του Κέντρου Υγείας Αταλάντης

I. Αναγνωστοπούλου,1 M. Σεμερτζιάδη,1 O. Σίσκου,2 Δ. Καϊτελίδου,2 Β. Τσούνιας3
1Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Λαμία
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Κέντρο Υγείας Αταλάντης, Αταλάντη

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των καθοριστικών παραγόντων που σχετίζονται με την πρόθεση συμμετοχής των πολιτών στο κόστος πρωτοβάθμιων υγειονομικών υπηρεσιών που τους παρέχονται, με την καταβολή μικρού πρόσθετου χρηματικού ποσού, με σκοπό την αναβάθμισή τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη διεξήχθη από το Μάιο του 2009 έως τον Ιούλιο του ίδιου έτους και το δείγμα αποτελείτο από 150 άτομα, ηλικίας >18 ετών, οι οποίοι ήταν επισκέπτες του Κέντρου Υγείας Αταλάντης. Για τη συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο έπειτα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη συγκέντρωση των δεδομένων ήταν η προσωπική συνέντευξη με ταυτόχρονη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 15.0. Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε τον έλεγχο t-test, τον έλεγχο x2 και τη λογιστική παλινδρόμηση. Το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA Σχεδόν οι μισοί από το σύνολο του υπό μελέτη πληθυσμού δήλωσαν πρόθυμοι να συμμετέχουν στο κόστος της φροντίδας, καταβάλλοντας κάποιο μικρό ποσό, έναντι λήψης αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας. Ο παράγοντας που φάνηκε να επηρεάζει περισσότερο την πρόθεση συμμετοχής στο κόστος είναι το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα, αυτοί που ανήκουν στο ΙΚΑ εμφανίστηκαν πιο πρόθυμοι να πληρώσουν ένα μικρό πρόσθετο χρηματικό ποσό για λήψη αναβαθμισμένων υγειονομικών υπηρεσιών σε ποσοστό 63% και είχαν τέσσερις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν προθυμία συγκριτικά με τους ασφαλισμένους οποιουδήποτε άλλου ταμείου κοινωνικής ασφάλισης. Τέλος, μελετήθηκαν τα «καθαρά» δυνητικά έσοδα που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση εισαγωγής του εισπρακτικού μηχανισμού, τα οποία ανέρχονται σε 184.107,4 € για το πρώτο έτος και σε 186.357,4 € για τα υπόλοιπα έτη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Επιβεβαιώνεται ότι άτομα από ανώτερες κοινωνικοοικονομικές ομάδες και νεαρής ηλικίας τείνουν να είναι περισσότερο θετικά στην ιδέα της πρόθεσης συμμετοχής στο κόστος των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών από το κέντρο υγείας. Επίσης, τα καθαρά έσοδα από την εφαρμογή ενός εισπρακτικού μηχανισμού ήταν αρκετά ώστε να καλύψουν ορισμένες κενές οργανικές θέσεις με επικουρικούς ιατρούς, αλλά και να συνδράμουν στην αγορά κάποιων ιατρικών μηχανημάτων ή στον εκσυγχρονισμό της κτηριακής υποδομής του κέντρου υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας, Εισπρακτικός μηχανισμός, Κέντρο υγείας, Πρόθεση συμμετοχής στο κόστος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής