Τελ. ενημέρωση:

   29-Nov-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011, 832-838

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Συνδυασμός ανοσοφαινοτυπικής τυποποίησης και μοριακών τεχνικών στη διάγνωση των οξειών λευχαιμιών

Ι. Κάκκας
Α΄ Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Σχεδόν αμέσως μετά τη δημοσίευση των French-American-British (FAB) κριτηρίων διάγνωσης των οξειών μυελογενών λευχαιμιών (ΟΜΛ) και των οξειών λεμφοβλαστικών λευχαιμιών (ΟΛΛ), κατέστη σαφές ότι η κυτταρομορφολογία και η κυτταροχημεία δεν επαρκούν για να καλύψουν διαγνωστικά όλες τις περιπτώσεις. Το 1995 προτάθηκε από την European Group for the Immunological classification of Leukaemias (EGIL) ένα μοντέλο ανοσοφαινοτυπικής ταξινόμησης των οξειών λευχαιμιών (ΟΛ). Σχεδόν αμέσως, μετά την παρουσίαση του συγκεκριμένου μοντέλου ανοσοφαινοτυπικής ταξινόμησης των ΟΛ, έγιναν προσπάθειες για την ανάδειξη συσχετίσεων ανοσοφαινοτυπικών δεικτών με τη FAB ταξινόμηση και τα ευρήματα της κυτταρογενετικής μελέτης. Στις ταξινομήσεις των ΟΛ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) (2001 και 2008), εκτός από τα ευρήματα της κυτταρομορφολογίας και της ανοσοφαινοτυπικής μελέτης, σημαντικό ρόλο απέκτησαν και τα ευρήματα της κυτταρογενετικής και της μοριακής βιολογίας. Στην παρούσα ανασκόπηση, η οποία θα βασιστεί στην πρόσφατα αναθεωρημένη (2008) από τον WHO ταξινόμηση των ΟΛ, αναλύοντας τα δεδομένα των υποκατηγοριών των ΟΜΛ και των Β-ΟΛΛ με συγκεκριμένες κυτταρογενετικές ανωμαλίες, θα παρουσιαστούν τα νεότερα δεδομένα αναφορικά με την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ αυτών των κυτταρογενετικών ανωμαλιών και συγκεκριμένων ανοσοφαινοτυπικών δεικτών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοφαινότυπος, Κυτταρογενετική, Κυτταρομορφολογία, Μοριακές τεχνικές, Οξεία λευχαιμία (ΟΛ).


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής