Τελ. ενημέρωση:

   02-Feb-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012, 106-115

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Διαχρονική μελέτη του θεσμικού πλαισίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα (1980−2008)
και η εμπειρία του βρετανικού και του σουηδικού μοντέλου

Α. Γιανασμίδης, Μ. Τσιαούση
Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Ανασκοπείται το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Ελλάδα κατά τη χρονική περίοδο 1980–2008, όπως αυτό αποτυπώνεται στο νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσής της κατά την ίδια χρονική περίοδο. Επιχειρείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη διεθνή εμπειρία μεταρρύθμισης και οργάνωσης της ΠΦΥ σε δύο αντιπροσωπευτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μ. Βρετανία, Σουηδία), ενώ μελετάται το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά στην οργάνωση της ΠΦΥ στην Ελλάδα για την περίοδο 1980–2008 και ακόμη η «Έκθεση της Επιτροπής Ξένων Εμπειρογνωμόνων» (1994), το σχέδιο μεταρρύθμισης της «Υγείας για τον Πολίτη» (2000) και το σχέδιο νόμου για την «Οργάνωση και τη Λειτουργία της ΠΦΥ» (2008). Από το 1980–2008, ουδέποτε υλοποιήθηκε ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού, ο ενιαίος φορέας υγείας και η αυτονομία στη διοίκηση των κέντρων υγείας. Η ΠΦΥ στην Ελλάδα, σε αντίθεση με χώρες ανάλογης εμπειρίας εθνικών συστημάτων υγείας (Μ. Βρετανία, Σουηδία), παραμένει κατακερματισμένη και αδύναμη να ικανοποιήσει αποτελεσματικά τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού.

Λέξεις ευρετηρίου: Μεταρρυθμίσεις συστημάτων υγείας, Πολιτική υγείας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής