Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012, 15-22

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ιατροδικαστική διαχείριση μαζικών καταστροφών

Χ. Ευαγγελάκος, Χ. Σπηλιοπούλου, Σ. Παπαδόδημα
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Μαζική καταστροφή θεωρείται κάθε γεγονός στο οποίο ο αριθμός των θανάτων είναι μεγαλύτερος από αυτόν που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι υπάρχουσες ιατροδικαστικές δομές σε ένα δεδομένο τόπο. Μια μαζική καταστροφή μπορεί να προκληθεί από φυσικά φαινόμενα, βιολογικά αίτια, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικά ατυχήματα, τοξικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και ατυχήματα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Η αντιμετώπιση μιας μαζικής καταστροφής περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες δράσης: Ενέργειες στον τόπο της καταστροφής και κυρίως αναζήτηση και περισυλλογή των θυμάτων, ιατροδικαστική «διαχείριση» των θυμάτων και υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Ιδιαίτερα μεγάλης αξίας είναι σε αυτές τις περιπτώσεις η άμεση και ολοκληρωμένη διαχείριση από ιατροδικαστική άποψη, προκειμένου να αποκομιστούν κρίσιμες πληροφορίες για το αίτιο και τις συνθήκες πρόκλησης της μαζικής καταστροφής, καθώς και για τα αίτια θανάτου των θυμάτων, στοιχεία που έχουν συνήθως μεγάλο αντίκτυπο από ανθρωπιστική, ποινική, αστική, ασφαλιστική, αλλά και πολιτειακή άποψη.

Λέξεις ευρετηρίου: Επαγγελματική έκθεση, Πτητικά αναισθητικά, Υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής