Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012, 44-50

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η σχέση μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και εσωτερικής ποιότητας
μέσω των αντιλήψεων της κλινικής ηγεσίας νοσηλευτικών τμημάτων

Α. Παντουβάκης,1 Π. Μπογιατζίδης2
1Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς
2Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, Αγρίνιο

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και εσωτερικής ποιότητας, μέσω της αποτύπωσης των αντιλήψεων της κλινικής ηγεσίας για αυτές, στις υπηρεσίες παροχής νοσοκομειακής φροντίδας στο δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 123 ιατροί-διευθυντές κλινικών τμημάτων 15 νοσοκομείων. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας, με ενσωμάτωση σε αυτό του "Quality of Service Questionnaire" για τη μελέτη της εσωτερικής ποιότητας και του "Job Satisfaction Survey" για τη μελέτη της εργασιακής ικανοποίησης. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με χρήση της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης και με εφαρμογή της Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 18.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η εφαρμογή της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης για τις μεταβλητές της εσωτερικής ποιότητας του ερωτηματολογίου ανέδειξε τους παράγοντες των φυσικών και των διαδραστικών χαρακτηριστικών της, ερμηνεύοντας το 75,94% της συνολικής διακύμανσης. Για τις μεταβλητές της εργασιακής ικανοποίησης, η μεθοδολογία ανέδειξε έναν παράγοντα ερμηνεύοντας το 72,35% της συνολικής διακύμανσης. Η εφαρμογή του μοντέλου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την εργασιακή ικανοποίηση ανέδειξε τη θετική σχέση των διαδραστικών και των φυσικών χαρακτηριστικών της εσωτερικής ποιότητας με την εργασιακή ικανοποίηση των διευθυντών κλινικών τμημάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η θετική σχέση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης των διευθυντών κλινικών τμημάτων και της εσωτερικής ποιότητας στο εργασιακό τους περιβάλλον είναι κρίσιμη σε όλες τις προσπάθειες βελτίωσης της λειτουργικότητάς τους, δεδομένης της σχέσης μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης με την ποιότητα και την αποδοτικότητα, καθώς και της ιδιαίτερου ρόλου κλινικής ηγεσίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν τόσο στους ερευνητές όσο και στους υπεύθυνους χάραξης των πολιτικών υγείας ένα χρήσιμο εργαλείο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών στη νοσοκομειακή φροντίδα.

Λέξεις ευρετηρίου: Εργασιακή ικανοποίηση, Εσωτερική ποιότητα, Κλινική ηγεσία, Νοσοκομείο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής