Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012, 51-57

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το κάπνισμα και η σχέση του με τη νόσο του Ρarkinson στον ελληνικό πληθυσμό

Ε. Πεϊτσίδου,1 Ζ. Κατσαρού,2 Σ. Μποσταντζοπούλου1
1Γ΄ Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η νόσος του Parkinson είναι η δεύτερη πιο συχνή νευροεκφυλιστική νόσος στον κόσμο με επιπολασμό 100−200/100.000 άτομα. Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί διεθνώς για διάφορους παράγοντες, που άλλοι μπορεί να συμβάλλουν θετικά και άλλοι αρνητικά στην εμφάνιση της νόσου του Parkinson. Το κάπνισμα και η σχέση του με τη νόσο έχει γίνει αντικείμενο μελέτης πολλών ξένων ερευνητών. Τα ευρήματά τους όσον αφορά στην προστατευτική επίδραση του καπνίσματος στη νόσο του Parkinson άλλοτε συμφωνούν και άλλοτε όχι, ενώ πολλές φορές δεν είναι συγκρίσιμα, λόγω της ετερογένειας των πληθυσμών και της διαφορετικής μεθοδολογίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αναζήτηση της σχέσης μεταξύ του καπνίσματος και της εμφάνισης της νόσου του Parkinson σε δείγμα ελληνικού πληθυσμού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 201 ασθενείς με νόσο του Parkinson και 442 φυσιολογικά άτομα-μάρτυρες, με τη βοήθεια ενός λεπτομερούς ερωτηματολογίου σχετικά με το κάπνισμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συχνότητα καπνίσματος ήταν ίδια στους ασθενείς και στους μάρτυρες τόσο στο γενικό σύνολο όσο και στους άνδρες και στις γυναίκες χωριστά. Οι ασθενείς στο σύνολο και οι άνδρες ξεχωριστά κάπνιζαν λιγότερα χρόνια και κατανάλωναν μικρότερο αριθμό τσιγάρων ημερησίως σε σχέση με τους μάρτυρες, δηλαδή υπήρχε μια δοσοεξαρτώμενη σχέση όπου η αύξηση της ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων και τα περισσότερα έτη καπνίσματος μείωναν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Στις γυναίκες παρατηρήθηκε ελάττωση του κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου μόνο σε όσες ήταν καπνίστριες για πολλά έτη. Τέλος, η ηλικία έναρξης της νόσου σχετιζόταν θετικά με τις ποσοτικές παραμέτρους (πακέτα-έτη) του καπνίσματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τη συγκεκριμένη μελέτη δεν προέκυψε ότι γενικά το κάπνισμα είναι θετικός ή αρνητικός παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση της νόσου του Parkinson, αλλά ότι μόνο η ποσότητα και η διάρκεια του καπνίσματος παρουσιάζουν αρνητική σχέση με αυτή. Η εν λόγω μελέτη παρέχει τα πρώτα αποτελέσματα για τη σχέση καπνίσματος και νόσου του Parkinson σε δείγμα του ελληνικού πληθυσμού και θα μπορούσε να αποτελέσει την αφορμή για εκτενέστερες έρευνες στον τομέα αυτόν.

Λέξεις ευρετηρίου: Κάπνισμα, Νόσος Parkinson, Παράγοντες κινδύνου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής