Τελ. ενημέρωση:

   02-Feb-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012, 77-84

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εκτίμηση συχνότητας της κατάθλιψης σε ασθενείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Μ. Λόττι-Λυκούσα,1 Α.A. Παπαδόπουλος,1,2 Ι. Βρεττός,2 Κ. Καμποσιώρας,2 Ε. Παππά,1 Π. Ανδριόπουλος,3 Δ. Νιάκας1
1Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αττικό» Νοσοκομείο, Αθήνα
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίπτωση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε άτομα που επισκέπτονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να εξετάσει αν η συχνότητα της κατάθλιψης επηρεάζεται από δημογραφικούς παράγοντες και από την ύπαρξη χρόνιων νοσημάτων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα διεξήχθη στο Κέντρο Υγείας Γυθείου κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 2009. Σε 500 ασθενείς (220 άνδρες και 280 γυναίκες) μέσης ηλικίας 67,8 έτη±13,05 (Μ±1 SD) που προσήλθαν σε τακτική βάση στο Κέντρο Υγείας καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, πληροφορίες από το ιατρικό ιστορικό και συμπληρώθηκε η εγκυροποιημένη για τον ελληνικό πληθυσμό κλίμακα αυτοαξιολόγησης της κατάθλιψης κατά Zung.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καταθλιπτική συμπτωματολογία βρέθηκε σε 163 (32,6%) άτομα που είχαν τιμές SDS Zung >=50. Από αυτούς, οι 52 ελάμβαναν αντικαταθλιπτική αγωγή. Τα υπόλοιπα 111 άτομα (22,2% επί του συνόλου), καθ' υπεροχή γυναίκες (70%), εμφάνιζαν διαφορετικής βαρύτητας κατάθλιψη. Καταγράφηκαν 80 (16%) άτομα με τιμή SDS Zung μεταξύ 50−59 (22 άνδρες και 58 γυναίκες), 23 (4,6%) άτομα με SDS Zung μεταξύ 60−69 (8 άνδρες και 15 γυναίκες) και 8 άτομα (1,6% επί του συνόλου) με σοβαρή έως βαριά κατάθλιψη. Τα άτομα με χρόνια αρθρίτιδα, καθώς και τα άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια εμφάνιζαν στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη μέση τιμή στην κλίμακα SDS Zung, p=0,000 και p=0,009, αντίστοιχα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Καταθλιπτική συμπτωματολογία ανιχνεύεται σε σημαντικό ποσοστό στους προσερχόμενους σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η έγκαιρη ανίχνευση θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάθλιψη, Πρωτοβάθμια φροντίδα, Χρόνια νοσήματα, Zung.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής