Τελ. ενημέρωση:

   02-Feb-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012, 85-90

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συσχέτιση του H. pylori με τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 και τα ευρήματα από γαστροσκόπηση ενηλίκων
σε εξωνοσοκομειακή γαστρεντερολογική κλινική

E. Korkut,1 H. Kandis,2 S. Korkut,2 D. Baltaci,3 I.H. Kara,3 A. Saritas2
1Γαστρεντερολογική Κλινική, Δημόσιο Νοσοκομείο Duzce, Duzce,
2Τμήμα Επείγουσας Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Duzce,
3Τμήμα Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Duzce, Duzce, Τουρκία

ΣΚΟΠΟΣ Αξιολόγηση της συσχέτισης του H. pylori με τα επίπεδα της βιταμίνης B12 σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ενδοσκόπηση του πεπτικού.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν ασθενείς που υποβλήθηκαν σε γαστροσκόπηση. Διεξήχθη αιματολογικός έλεγχος, καθώς και μέτρηση των επιπέδων φυλλικού οξέος και βιταμίνης B12 στο αίμα. Τα ευρήματα της ενδοσκόπησης συγκρίθηκαν με την κατάσταση του H. pylori, σε διάφορες ηλικίες (20−49, 50−64 και >65 ετών) και ανά φύλο των ασθενών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στη μελέτη συμμετείχαν 76 ασθενείς, 27 άνδρες και 49 γυναίκες, ηλικίας 47,3±16,5 ετών. Τα μέσα επίπεδα της βιταμίνης B12 σύμφωνα με την ομάδα ηλικίας ήταν 175±64 pg/mL, 242±181 pg/mL και 187±89 pg/mL για τις ηλικίες των 20−49, 50−64 και >65 ετών, αντίστοιχα (p=0,04). Ανεπάρκεια βιταμίνης B12 παρατηρήθηκε στο 81,5% των ανδρών (n=22), αλλά και στο 77,6% των γυναικών (n=38). Τα επίπεδα της βιταμίνης B12 ήταν χαμηλότερα στους ασθενείς με θετικό H. pylori σε σχέση με εκείνους που ήταν αρνητικοί σε H. pylori (185±82 pg/mL έναντι 205±135 pg/mL, p=0,04). Τα μέσα επίπεδα φυλλικού οξέος ανέρχονταν σε 6,3±2,3 ng/mL, 7,1±8,1 ng/mL και 6,7±4,8 ng/mL στις ομάδες ηλικιών των 20−49, 50−64 και >65 ετών, αντίστοιχα (p>0,05). Βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και επιπέδων της βιταμίνης B12, καθώς και μεταξύ ηλικίας και H. pylori [+] (r=0,31, p=0,01 και r=0,24, p=0,04, αντίστοιχα).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Γενικά, τα επίπεδα της βιταμίνης B12 ήταν χαμηλά και στα δύο φύλα, σε ασθενείς με δυσπεψία. Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης B12, ακόμη και σε άτομα με φυσιολογικά ενδοσκοπικά ευρήματα, έδειξαν ότι η ανεπάρκεια της βιταμίνης B12 μπορεί να οφείλεται σε μη επαρκή διατροφή.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανεπάρκεια βιταμίνης B12, Δυσπεψία, Ηλικιωμένοι, H. pylori.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής