Τελ. ενημέρωση:

   07-Sep-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2012, 448-453

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα. Ανάλυση των ιδίων πληρωμών

Α. Βοζίκης, Ε. Σωτηροπούλου
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς

ΣΚΟΠΟΣ Η πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣκΠ) είναι μια χρόνια αυτοάνοση, φλεγμονώδης νόσος, η οποία αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συχνότητας αιτία σοβαρής αναπηρίας στις ηλικίες των 20−40 ετών, ενώ υπολογίζεται ότι 250.000 Αμερικανοί, 80.000 Βρετανοί και 8.000 Έλληνες νοσούν. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάδειξη των οικονομικών επιπτώσεων στους ασθενείς με ΣκΠ, μέσα από την καταγραφή και την ανάλυση των ιδίων πληρωμών και τη μείωση του ετήσιου εισοδήματός τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου έως και τον Ιούλιο του 2010 σε τυχαίο δείγμα 400 ασθενών, από τους οποίους 288 (103 άνδρες και 185 γυναίκες) παρέδωσαν ερωτηματολόγιο (response rate 0,72). Χρησιμοποιήθηκε αξιόπιστο και σταθμισμένο ερωτηματολόγιο (προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας), το οποίο συμπληρώθηκε μέσω προσωπικής συνέντευξης από τους ασθενείς ή τους συγγενείς τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση ετήσια επιβάρυνση των ασθενών με ΣκΠ από ίδιες πληρωμές ανέρχεται σε 8.334 €, ποσό που διαφοροποιείται με το φύλο (8.942 € για τις γυναίκες και 7.241 € για τους άνδρες) και τη βαρύτητα της νόσου (από 3.629 € για Expanded Disability Status Scale [EDSS]=0 έως 22.800 € για EDSS=9). Επί πλέον, το μέσο ετήσιο εισόδημα των ασθενών παρουσιάζει μείωση κατά 2.000 € περίπου, κυρίως κατά τα δύο πρώτα χρόνια εκδήλωσης της νόσου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την εν λόγω έρευνα αναδείχθηκε η σημαντική οικονομική επιβάρυνση των ασθενών με ΣκΠ στην Ελλάδα. Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εκπόνησης μελετών υπολογισμού του κοινωνικού και του οικονομικού κόστους της ΣκΠ, καθώς και ανασχεδιασμού του συστήματος ολοκληρωμένης υποστήριξης των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ίδιες πληρωμές, Κόστος νόσου, Οικονομικά της υγείας, Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής