Τελ. ενημέρωση:

   10-Sep-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2012, 454-460

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ευρωπαϊκή μελέτη παρατήρησης για την τεριπαρατίδη (EFOS):
Δεκαοκτάμηνη παρακολούθηση Ελληνίδων που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία

Κ. Αλουμανής,1 Ε. Δροσινός,1 Δ. Τρίκκα,1 Δ. Καρράς 2 για την Ελληνική ομάδα μελέτης EFOS
1Τμήμα Κλινικής Έρευνας, Pharmaserve-Lilly, Κηφισιά,
2Ρευματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΝΙΜΙΤΣ», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η ευρωπαϊκή μελέτη παρατήρησης για την τεριπαρατίδη (European Forsteo Observational Study, EFOS) εξέτασε τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε κατάγματα, ραχιαλγία, συμμόρφωση στην αγωγή και σχετική με την υγεία ποιότητα ζωής σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση που έλαβαν τεριπαρατίδη για τη μέγιστη εγκεκριμένη περίοδο (περίοδος 18 μηνών, όταν εκπονήθηκε η μελέτη) και παρακολουθήθηκαν για επί πλέον 18 μήνες. Περιγράφονται τα αποτελέσματα της περιόδου παρακολούθησης των Ελληνίδων ασθενών που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία με τεριπαρατίδη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην τριετή, πολυεθνική μελέτη παρατήρησης EFOS καταγράφηκαν τα κλινικά κατάγματα (σπονδυλικά και μη σπονδυλικά), η ραχιαλγία [με χρήση οπτικής αναλογικής κλίμακας 100 mm (VAS)] και η σχετική με την υγεία ποιότητα ζωής (HRQoL) [με χρήση τυποποιημένου ερωτηματολογίου EuroQuol (EQ-5D)]. Μεταβολές από την έναρξη της μελέτης στις ανωτέρω παραμέτρους αναλύθηκαν, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο επανειλημμένων μετρήσεων. Βελτίωση στη συχνότητα, στη σοβαρότητα και στους περιορισμούς αναφορικά με την κινητικότητα που προκαλεί η ραχιαλγία υπολογίστηκαν, χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία προσήμου. Παρουσιάζονται δεδομένα από τον ελληνικό υποπληθυσμό της μελέτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από 301 Ελληνίδες (ηλικίας [±SD] 69,5±8,5 ετών) που εντάχθηκαν στη μελέτη, ποσοστό 83,7% ανέφερε προηγούμενη λήψη αντιοστεοπορωτικής θεραπείας. Τόσο κατά τη διάρκεια της αγωγής όσο και καθ' όλο το διάστημα παρακολούθησης παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στη ραχιαλγία, τους συνακόλουθους περιορισμούς της κινητικότητας, τις ημέρες σε κατάκλιση και στην ποιότητα ζωής, όπως καταγράφονταν με βάση τις προσωπικές αναφορές των ασθενών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η τεριπαρατίδη φαίνεται να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την κινητικότητα και την ποιότητα ζωής, αποτελέσματα που φαίνεται να είναι διατηρήσιμα μέχρι και 18 μήνες μετά από τη θεραπεία. Τα συμπεράσματα πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο μελετών παρατήρησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Οστεοπόρωση, Ποιότητα ζωής, Ραχιαλγία, Συμμόρφωση στην αγωγή, Τεριπαρατίδη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής