Τελ. ενημέρωση:

   10-Sep-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2012, 461-467

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι στάσεις των γονέων στους εμβολιασμούς των παιδιών
Μελέτη σε παιδικούς σταθμούς της Αθήνας

Α. Παπάζογλου, Φ. Παπαδέλλης, Γ. Τσίφτης, Ι. Παυλοπούλου, Κ. Κρητικός, Κ. Τσουμάκας
Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) είναι η πλέον αποτελεσματική παρέμβαση στον τομέα της δημόσιας υγείας και αποβλέπει στην εξάλειψη της θνησιμότητας από παθήσεις για τις οποίες υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εμβόλια. Η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται η συνεργασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της ιατρικής κοινότητας, αλλά και των γονέων. Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή των απόψεων, των αντιλήψεων και γενικότερα της στάσης των γονέων σχετικά με τα εμβόλια και το ΕΠΕ, καθώς και το επίπεδο και η εγκυρότητα της ενημέρωσής τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ο πληθυσμός της μελέτης προερχόταν από τους παιδικούς σταθμούς σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Από τα 2.995 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν –ένα για κάθε παιδί– παρελήφθησαν τα 1.077.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών έφθασε το 99,2%. Το 94,3% των γονέων συμφωνούσαν με τη χορήγηση των εμβολίων. Βασικός λόγος διαφωνίας ήταν ο φόβος εκδήλωσης ανεπιθύμητης ενέργειας μετά από τον εμβολιασμό (81%). Το 81,7% των γονέων ήταν επιφυλακτικοί ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των νέων εμβολίων. Γονείς με ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων είχαν στατιστικά μεγαλύτερη ηλικία. Γονείς με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης παρουσίαζαν υψηλότερο επίπεδο γνώσεων του ΕΠΕ (τιμή p<0,0001). Όσοι ενημερώνονταν από τους παιδιάτρους είχαν καλό επίπεδο γνώσεων (97,6%), ενώ όσοι διαφωνούσαν με την τήρηση του ΕΠΕ ενημερώνονταν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) και το διαδίκτυο (p=0,022). Οι γονείς με ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων είχαν ολοκληρώσει το ΕΠΕ (p=0,004).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι γονείς, αν και εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια των εμβολίων, στο μεγαλύτερο ποσοστό τηρούν το ΕΠΕ. Η γνώση και η έγκυρη ενημέρωση είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τις απόψεις των γονέων για τους εμβολιασμούς.

Λέξεις ευρετηρίου: Γονείς, Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, Εμβόλια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής