Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013, 19-34

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας

Α. Μορφονιός, Δ. Καϊτελίδου, Γ. Μπαλτόπουλος, Π. Μυριανθεύς
Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η ανάπτυξη της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας λαμβάνει διαστάσεις διεθνικού χαρακτήρα αξιολογώντας τις παρεμβάσεις σε επίπεδο τεχνολογικό, πολιτικό, ατομικό και πληθυσμών, ερειδόμενη από διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς. Η πολιτική ανάλυση, η τεκμηριωμένη Ιατρική, η οικονομική αξιολόγηση και οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες εντάσσονται στους τομείς της ερευνητικής μεθοδολογίας της, αποτελώντας μια γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο της έρευνας και στον κόσμο όσων λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη διάχυση της τεχνολογίας υγείας στα υγειονομικά συστήματα. Η απαρχή της από το Γραφείο Αξιολόγησης Τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών διεθνών και εθνικών οργανισμών και προγραμμάτων, όπως το Διεθνές Δίκτυο Οργανισμών Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας, η Διεθνής Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας, το Εθνικό Ινστιτούτο Κλινικής Αριστείας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας χρηματοδοτώντας τέσσερα μεγάλα έργα από το 1993−2008, αποσκοπώντας στην ενίσχυσή της εντός της Ευρώπης. Σήμερα, με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας έχει θέσει μια λειτουργική βάση για μια ευρωπαϊκή συνεργασία στα θέματα της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας ενώ παράλληλα περίπου 15 χώρες έχουν επίσημους οργανισμούς και το ενδιαφέρον ανάμειξης άλλων χωρών αυξάνεται. Στις ΗΠΑ, όπου και άρχισε η εφαρμογή της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας, η ανάληψη των πρωτοβουλιών επιτελείται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα με τη δημιουργία εκθέσεων Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας. Το 2009, με νομοσχέδιο εγκρίνεται χρηματοδότηση 1,1 δισεκατομμύρια $ για την έρευνα της συγκριτικής αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών θεραπειών και των διαδικασιών τόσο για τον ασθενή όσο και για την αμερικανική οικονομία, διατηρώντας έτσι την Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας στην εθνική της ατζέντα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας, Ευρώπη, ΗΠΑ.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής