Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013, 46-58

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράγοντες παρακίνησης εργαζομένων και κίνητρα απόδοσης ως εργαλεία αποτελεσματικής διαχείρισης.
Μελέτη σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας

H.A. Γραμματικόπουλος,1 Σ.A. Κουπίδης,2 Δ. Μόραλης,1 Α. Σαδραζάμης,1 Δ. Αθηναίου,3 Ι. Γκιουζέπας1
1Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», Αθήνα
3Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Κέρκυρα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των σημαντικών παραγόντων παρακίνησης σύμφωνα με τις απόψεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία και κυρίως η διαπίστωση αν αυτές διαφέρουν ανάμεσα στο ιατρικό, στο νοσηλευτικό και στο διοικητικό προσωπικό από την πλευρά της βελτίωσης της εργασιακής απόδοσης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε ένα ήδη έγκυρο ερωτηματολόγιο που είχε αναπτυχθεί και σχετίζεται με τέσσερις εργασιακούς παράγοντες κινήτρων (εργασιακές ιδιότητες, ανταμοιβή, συναδελφικότητα και επιτεύγματα). Συμμετείχαν τέσσερις κατηγορίες επαγγελματιών υγείας που εργάζονταν σε δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία (Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας), ιατροί (n= 28), νοσηλευτές (n=224), διοικητικοί υπάλληλοι (n=72) και λοιποί επαγγελματίες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) (n=13) και πραγματοποιήθηκε σύγκριση των κινήτρων μεταξύ όλων των κοινωνικοδημογραφικών και επαγγελματικών μεταβλητών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μελέτη αποκάλυψε ότι τα «επιτεύγματα» κατέλαβαν την πρώτη θέση στο σύνολο του δείγματος και ανά επαγγελματική υποομάδα (p<0,001) μεταξύ των τεσσάρων κύριων κινήτρων, ακολουθούμενα από τις «ανταμοιβές», τη «συναδελφικότητα» και τις «εργασιακές ιδιότητες». Είναι ενδιαφέρον ότι η ανταμοιβή −και ο μισθός ειδικότερα− αναφέρθηκε ως ένα σημαντικό κίνητρο μόνο για τους επαγγελματίες σε διευθυντικές θέσεις (p=0,032) για το σύνολο του δείγματος. Το εύρος των αναφερόμενων παραγόντων παρακίνησης ήταν μικτό, ενώ τα κίνητρα μεταξύ των υποομάδων ποικίλα. Οι εργασιακές ιδιότητες και η συναδελφικότητα αποτέλεσαν ένα σημαντικό προγνωστικό δείκτη παρακίνησης για τους νοσηλευτές σε διοικητικές θέσεις, ενώ η πλέον σημαντική παράμετρος που καθόρισε το συντελεστή επιτεύγματα ήταν αυτός της εκπαίδευσης, η οποία συσχετίστηκε θετικά με υψηλότερα κίνητρα για το σύνολο του δείγματος (p=0,034).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο οικονομικά ασταθές περιβάλλον του σήμερα, τόσο τα χρηματικά όσο και τα μη χρηματικά κίνητρα είναι σημαντικά για να παρακινήσουν τους επαγγελματίες υγείας, εστιάζοντας την προσοχή σε προσεγγίσεις διαχείρισης που βελτιώνουν τις επιδόσεις. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν την τάση να παρακινούνται περισσότερο από ενδογενείς παράγοντες, συνεπάγοντας ότι αυτοί πρέπει να αποτελούν ένα στόχο για την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση των εργαζομένων, ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ελλάδα, Kίνητρα, Oργανωτική αποδοτικότητα, Yγειονομικό προσωπικό, Yπηρεσίες ψυχικής υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής