Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013, 59-66

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο από οικιακές βοηθούς από τρίτες χώρες

Μ. Κανταρής, Μ. Θεοδώρου
Aνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

ΣΚΟΠΟΣ H διερεύνηση των συνθηκών πρόσβασης και χρήσης υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο από τις οικιακές βοηθούς. Κύριοι στόχοι ήταν η αποτύπωση και η ανάλυση των συνθηκών πρόσβασης, η ανάδειξη τυχόν εμποδίων και προβλημάτων, καθώς και η καταγραφή των αντιλήψεων της ομάδας αυτής για τις υπηρεσίες υγείας στην Κύπρο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για τη συλλογή των στοιχείων διεξήχθη συγχρονική μελέτη (cross-sectional study), με πληθυσμό αναφοράς τις οικιακές βοηθούς, από τρίτες χώρες, από τις οποίες επιλέχθηκε δείγμα 625 ατόμων. Η μέθοδος δειγματοληψίας ήταν συνδυασμός δειγματοληψίας ευκολίας (convenience sampling) και δειγματοληψίας «χιονοστιβάδας» (snowball sampling). Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου, που δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 17.0 και περιελάμβανε μεθόδους περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βρέθηκε ότι οι κύριες αιτίες χρήσης των υπηρεσιών υγείας ήταν για εξετάσεις αίματος, βραχυχρόνια νοσήματα και τραυματισμούς/δηλητηριάσεις. Ποσοστό 18,2% (n=114) δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο υπήρξε ανάγκη χρήσης υπηρεσιών υγείας, που όμως δεν ικανοποιήθηκε. Επί πλέον, το 10,4% (n=65) απάντησε ότι υπήρξε ανάγκη λήψης φαρμάκων, που επίσης έμεινε ανικανοποίητη. Οκτώ στις 10 οικιακές βοηθούς που έκαναν χρήση υπηρεσιών υγείας επισκέφθηκαν τις υπηρεσίες υγείας συνοδεία του εργοδότη ή κάποιου άλλου Ελληνοκύπριου. Το 51% χρησιμοποίησε φάρμακα που τους τα προμήθευσε ο εργοδότης τους. Το 61,7% των οικιακών βοηθών δήλωσαν ότι η πρώτη ενέργεια που κάνουν σε περίπτωση προβλήματος υγείας είναι να προστρέξουν στον εργοδότη για συμβουλή και βοήθεια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με εκείνα άλλων ερευνών. Τα εμπόδια της γλώσσας και της επικοινωνίας, της άγνοιας του συστήματος (health illiteracy) και του κόστους είναι παρόντα σε μεγάλο βαθμό και στην Κύπρο. Ο ρόλος του εργοδότη είναι πολύ σημαντικός αναφορικά με την πρόσβαση και τη χρήση υπηρεσιών υγείας. Βρέθηκε ότι οι οικιακές βοηθοί καταναλώνουν περισσότερες υπηρεσίες που αφορούν στη θεραπεία και πολύ λιγότερες για την πρόληψη και τη διάγνωση. Κάποια από τα ευρήματα αποδίδονται σε ιδιαιτερότητες της ομάδας των οικιακών βοηθών, αλλά και των συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο.

Λέξεις ευρετηρίου: Κύπρος, Οικιακές εργάτριες, Προσπελασιμότητα υπηρεσιών υγείας, Χρήση υπηρεσιών υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής