Τελ. ενημέρωση:

   30-May-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2013, 197-204

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων στην Ελλάδα
Απόψεις για τη HIV λοίμωξη και τη χρήση προφυλακτικού

E. Βουζουνεράκης, Μ. Μοιρασγεντή, Ν. Καβάκα, Ε. Παναγοπούλου, Α. Μπένος
Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Ένα σημαντικό ποσοστό των νέων λοιμώξεων από τον ιό HIV στην Ελλάδα συμβαίνει στις ηλικίες έως 29 ετών, πιθανόν λόγω λοιμώξεων κατά την εφηβική ηλικία. Η χρήση προφυλακτικού είναι σχετικά χαμηλή σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και οι απόψεις των εφήβων επηρεάζουν την πρόθεσή τους να το χρησιμοποιούν. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή των απόψεων των εφήβων όσον αφορά στη HIV λοίμωξη και στη χρήση προφυλακτικού, καθώς και η μεταβολή τους στο χρόνο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη διεξήχθη σε δύο Λύκεια αστικού τύπου. Το δείγμα περιέλαβε 726 έφηβους μαθητές (μέσου όρου ηλικίας 15 ετών) στα 5 διαδοχικά χρόνια διάρκειας της έρευνας. Οι απόψεις αξιολογήθηκαν με ερωτήσεις σχετικά με τη γενική και την υποκειμενική αίσθηση κινδύνου από τον ιό HIV, τις πεποιθήσεις για τη χρήση προφυλακτικού, τα υποκειμενικά πρότυπα των εφήβων, την αίσθηση ελέγχου στη χρήση προφυλακτικού και την πρόθεση χρήσης του. Έγινε περιγραφική ανάλυση των απόψεων, διερεύνηση της σχέσης τους με το φύλο των εφήβων και της μεταβολής τους στο χρόνο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η γενική και η υποκειμενική αίσθηση κινδύνου των εφήβων στη λοίμωξη από τον ιό HIV βρέθηκε χαμηλή και οι πεποιθήσεις σχετικά με τη χρήση προφυλακτικού ασθενώς θετικές υπέρ της χρήσης του. Η αίσθηση ελέγχου στη χρήση προφυλακτικού και τα υποκειμενικά πρότυπα καταγράφηκαν μόλις πάνω από το μέσο όρο, ενώ η πρόθεση χρήσης προφυλακτικού βρέθηκε ισχυρή. Τα έφηβα κορίτσια ανέφεραν υψηλότερες τιμές της γενικής αίσθησης κινδύνου από τον ιό HIV, καθώς και πιο υποστηρικτικές πεποιθήσεις για τη χρήση προφυλακτικού. Τα υποκειμενικά πρότυπα των κοριτσιών ήταν περισσότερο υποστηρικτικά αναφορικά με τη χρήση προφυλακτικού σε σύγκριση με τα έφηβα αγόρια. Στα έφηβα αγόρια, ωστόσο, καταγράφηκε ισχυρότερη αίσθηση ελέγχου στη χρήση προφυλακτικού. Τέλος, δεν υπήρξε κάποια σημαντική μεταβολή στις απόψεις των εφήβων στα διαδοχικά χρόνια της μελέτης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι απόψεις των εφήβων σχετικά με τη χρήση προφυλακτικού δεν καταγράφονται ικανοποιητικά υποστηρικτικές, υπονομεύοντας τη χρήση προφυλακτικού και την ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά. Οι διαφορές των δύο φύλων αποκαλύπτουν την ανάγκη διαφορετικής προσέγγισης στις παρεμβάσεις αγωγής υγείας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους. Τα αποτελέσματα ενισχύουν τον προβληματισμό για την αποτελεσματικότητα των εθνικών εκστρατειών ενημέρωσης, ως κύριο μέσο ενίσχυσης της ασφαλούς σεξουαλικής συμπεριφοράς, και την ανάγκη για νέες στρατηγικές προσεγγίσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγωγή υγείας, Απόψεις, Έφηβοι, HIV, Προφυλακτικό.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής