Τελ. ενημέρωση:

   30-May-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2013, 220-224

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και η σχέση του με τις παθήσεις του προστάτη

Γ. Χριστόπουλος,1 Κ. Σταματίου2
1Α΄ Παθολογική Κλινική,
2Ουρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς

ΣΚΟΠΟΣ Στόχος του παρόντος άρθρου ήταν η συσχέτιση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού με τις κυριότερες παθήσεις του προστάτη.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Αναζητήθηκαν πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων Medline και PubMed, από το 1960−2010, για τους ακόλουθους συνδυαζόμενους όρους (στην αγγλική γλώσσα): Helicobacter pylori, ουρολογικές παθήσεις, προστάτης, καρκίνος του προστάτη, καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, προστατίτιδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Υπάρχουν ενδείξεις από τη μελέτη της βιβλιογραφίας που συσχετίζουν το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού κυρίως με τη χρόνια προστατίτιδα και δευτερευόντως με την καλοήθη υπερτροφία και τον καρκίνο του προστάτη. Παρ' όλο που τα συγκεκριμένα στοιχεία θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα υποθετικό μοντέλο εμπλοκής του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στη χρόνια προστατίτιδα, δεν υπάρχει καμιά απολύτως πειραματική ή κλινική απόδειξη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Περαιτέρω έρευνα χρειάζεται για να αναδειχθεί η οποιαδήποτε συσχέτιση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού με τις παθήσεις του προστάτη.

Λέξεις ευρετηρίου: Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, Καρκίνος του προστάτη, Ουρολογικές παθήσεις, Προστάτης, Προστατίτιδα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής