Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(3), Μάιος-Ιούνιος 2013, 325-334

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική μελέτη ικανοποίησης του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού σε δύο νοσοκομεία της Ελλάδας

E. Πέλεχας,1,3 A. Αντωνιάδης2,3
1Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Νοσοκομείο Scarborough, North Yorkshire, Ηνωμένο Βασίλειο
2Αιματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, Φιλιάτες
3Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σύγκριση της εργασιακής ικανοποίησης του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού μεταξύ δύο περιφερειακών νοσοκομείων της χώρας με διαφορετική δυναμικότητα αντιμετώπισης ασθενών (Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών). Επίσης, εκτός από τη μεταξύ τους σύγκριση, αποκομίστηκαν, ενδεικτικά, και γενικότερα αποτελέσματα σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα διεξήχθη από το μήνα Ιανουάριο του 2012 έως το μήνα Ιούνιο του ίδιου έτους και σ' αυτή συμμετείχαν οι ιατροί και οι νοσηλευτές των δύο νοσοκομείων. Η συλλογή των δεδομένων επιτεύχθηκε με τη χρήση του ερωτηματολογίου μέτρησης της εργασιακής ικανοποίησης Job Satisfaction Survey (JSS). Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου χωρίστηκαν σε εννέα κατηγορίες, που αφορούσαν στην επίβλεψη, στις ανταμοιβές, στις διαδικασίες, στην προαγωγή, στις παροχές, στους μισθούς, στους συνεργάτες, στη φύση της εργασίας και στην επικοινωνία. Προστέθηκαν επί πλέον ερωτήσεις για την κάλυψη δημογραφικών, γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών ιδιαιτεροτήτων των εργαζομένων στα συγκεκριμένα νοσοκομεία. Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν και επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια των προγραμμάτων Microsoft Excel, StatPlus (AnalystSoft 2009) και Statistical Package for Social Sciences (SPSS), 20ή έκδοση της IBM.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τα 135 ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν, το 60% (n=81) προήλθε από το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας και το υπόλοιπο 40% (n=54) από το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Το εργατικό δυναμικό των νοσοκομείων, την περίοδο που εκπονήθηκε η μελέτη, αντιστοιχούσε σε 87 ιατρούς και 314 νοσηλευτές για το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών υπήρχαν 50 ιατροί και 77 νοσηλευτές. Οι ενεργείς κλίνες ήταν 231 για το πρώτο νοσοκομείο και 84 για το δεύτερο. Η συνολική εργασιακή ικανοποίηση και στα δύο νοσοκομεία ήταν χαμηλή, δίχως να υπάρχει σημαντική στατιστική απόδειξη για διαφορά μεταξύ των ιατρών (p=0,14) και των νοσηλευτών (p=0,36). Το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών παρουσίαζε γενικότερα ελαφρώς καλύτερες τιμές εργασιακής ικανοποίησης σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες ερωτήσεων. Η κατηγορία με τη χαμηλότερη τιμή εργασιακής ικανοποίησης, και για τα δύο νοσοκομεία, ήταν αυτή που περιείχε τις ερωτήσεις για τους μισθούς. Αντίθετα, η κατηγορία με την υψηλότερη τιμή εργασιακής ικανοποίησης ήταν αυτή που περιείχε τις ερωτήσεις σχετικά με τους συνεργάτες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα αποτελέσματα βρέθηκε ότι το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό και στα δύο νοσοκομεία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, σε ένα άκαμπτο κεντρικό σύστημα, το οποίο δεν εμπνέει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων, και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Διοίκηση, Εργασιακή ικανοποίηση, Ιατρικό προσωπικό, Νοσηλευτικό προσωπικό.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής