Τελ. ενημέρωση:

   03-Aug-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2013, 436-448

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ηπατίτιδα Ε
Μια αναδυόμενη λοίμωξη στην Ευρώπη

Χ. Κουτρουμπή,1 Β.Α. Σεβαστιανός,2 Γ. Βρυώνη,1 Α. Τσακρής1
1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Δ΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Η ηπατίτιδα Ε είναι μια ζωοανθρωπονόσος που οφείλεται στον ιό της ηπατίτιδας Ε (hepatitis E virus, HEV) και μεταδίδεται κυρίως μέσω της κοπρανοστοματικής οδού. Η νόσος μέχρι σήμερα θεωρείτο ενδημική, αποκλειστικά σε περιοχές της νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής. Όμως, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αναφορές μικρών ενδημιών, ενώ καταγράφονται υψηλά ποσοστά επιπολασμού του ιού και σε αναπτυγμένες χώρες, όπως οι χώρες της Ευρώπης. Η ακριβής οδός μετάδοσης της λοίμωξης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων παραμένει αδιευκρίνιστη, καθιστώντας κάθε προσπάθεια εκτίμησης των παραγόντων κινδύνου μετάδοσης του ιού επισφαλή. Επίσης, τα επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν στη διαχρονική εξέλιξη της λοίμωξης στην Ευρώπη είναι ανεπαρκή, αν και φαίνεται ότι τα τελευταία έτη υπάρχουν ολοένα και περισσότερες βιβλιογραφικές καταγραφές HEV οροθετικότητας στον άνθρωπο και σε ζώα, καθώς και αντίστοιχες αναφορές κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας Ε. Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι η μελέτη και ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων επιπολασμού του ιού HEV στο γενικό πληθυσμό, περιλαμβανομένων των κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη, αναλογικά με την αποτύπωση της διαχρονικής εξέλιξης της λοίμωξης και την απόδοση συμπερασμάτων. Ο όγκος των βιβλιογραφικών αναφορών τα τελευταία έτη διευρύνεται, παράλληλα με τη διαχρονική μεταβολή της επίπτωσης της HEV λοίμωξης και την αύξηση των κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας Ε στην Ευρώπη. Αυτό γεννά την επιτακτική πλέον ανάγκη ευαισθητοποίησης του κλινικού ιατρού και έντονης επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης και στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιπολασμός, Ευρώπη, Ζωοανθρωπονόσος, HEV, Ηπατίτιδα Ε.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής