Τελ. ενημέρωση:

   03-Aug-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2013, 449-455

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους γενικού νοσοκομείου

Ε. Πετρίδης,1 Γ. Λαβράνος,1 Β. Ραφτόπουλος2
1Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος
2Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Νοσηλευτικής, Μεσογειακό Ερευνητικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Φροντίδας, Λεμεσός, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Καταγραφή του κλίματος ασφάλειας στους παθολογικούς και χειρουργικούς θαλάμους ενός τριτοβάθμιου Γενικού Νοσοκομείου της Κύπρου και διερεύνηση των παραγόντων που το επηρεάζουν.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της εργασίας αποτέλεσαν 516 επαγγελματίες υγείας στους οποίους επιδόθηκε ένα ανώνυμο και αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο με την ελληνική έκδοση της κλίμακας «Πεποιθήσεις για την ασφάλεια» (SAQ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν 282 πλήρως συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από ένα σύνολο 516 επαγγελματιών υγείας που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής (ανταπόκριση 55%). Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 34,28±10,38 έτη. Ο μέσος συνολικός χρόνος άσκησης του επαγγέλματος ανερχόταν σε 11,56±10,8 έτη και ο μέσος όρος εργασίας στο τμήμα ήταν 6,99±7,27 έτη. Γενικά, το κλίμα ασφάλειας δεν μπορούσε να κριθεί θετικό σε κάποια από τις έξι κατηγορίες που εξετάστηκαν, αφού οι βαθμολογίες ήταν χαμηλότερες από αυτή που έχει οριστεί ως θετική βαθμολογία (>=75%). Ειδικότερα, οι λιγότερο έμπειροι βαθμολόγησαν χαμηλότερα όλoυς τους παράγοντες του ερωτηματολογίου, με στατιστικά σημαντική διαφορά να εμφανίζεται στην ομαδική εργασία (p=0,006) και τις εργασιακές συνθήκες (p=0,02). Όσοι απάντησαν ότι το επάγγελμά τους αποτελεί πηγή άγχους και όσοι βαθμολόγησαν την ποιότητα των υπηρεσιών στο τμήμα τους και την ασφάλεια των ασθενών κάτω από τη διάμεση τιμή, βαθμολόγησαν στατιστικώς σημαντικά πιο χαμηλά τις κατηγορίες του SAQ. Όσον αφορά στη σύγκριση μεταξύ χειρουργικών και παθολογικών θαλάμων, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις, εκτός από τον παράγοντα ομαδική εργασία (p=0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αναδείχθηκε η ανάγκη παρέμβασης σε όλους τους παράγοντες του ερωτηματολογίου ώστε να βελτιωθεί το κλίμα ασφάλειας. Ο ρόλος της διοίκησης φάνηκε να χρήζει ποιοτικής αναβάθμισης, αφού διαφαίνεται ότι δεν επηρεάζει όσο θα έπρεπε θετικά το κλίμα ασφάλειας, ενώ οι λιγότερο έμπειροι επαγγελματίες υγείας χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασφάλεια, Εμπειρία, Ενδυνάμωση, Εξουθένωση, Ικανοποίηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής