Τελ. ενημέρωση:

   16-Oct-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013, 587-594

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού
Πιλοτική μελέτη

M. Καλογεροπούλου, E. Παπαθανασοπούλου
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας του νοσηλευτικού προσωπικού σε περίοδο οικονομικής κρίσης και η διερεύνηση της συμβολής των δημογραφικών και κοινωνικών παραγόντων στη διαμόρφωση των ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 103 νοσηλευτές, οι οποίοι εργάζονταν σε τέσσερα δημόσια νοσοκομεία, τρία στην Αθήνα και ένα στην περιφέρεια. Η συλλογή των δεδομένων επιτεύχθηκε με το ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (GHQ-30).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το δείγμα φάνηκε να μην παρουσιάζει σημεία κατάθλιψης αλλά εμφάνιζε καταστάσεις άγχους, τόσο λόγω της συγκεκριμένης φύσης της εργασίας τους όσο και εξ αιτίας της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, όχι όμως σε υπερβολικά μεγάλα ποσοστά. Παράμετροι όπως το φύλο, η εκπαίδευση και η ηλικία και ιδιαίτερα οι μεταξύ τους συσχετίσεις φάνηκε να επηρεάζουν τις γενικότερες αντιλήψεις και αποφάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού αναφορικά αφ' ενός με την επαγγελματική του κατάσταση και αφ' ετέρου με τη ζωή του γενικότερα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι προσπάθειες για την πρόληψη και την επίλυση των προβλημάτων άγχους και κατάθλιψης, που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας, πρέπει να είναι συνεχείς, ενώ οι καρποί της επιτυχίας θα είναι σημαντικοί για όλους όσους εμπλέκονται, γιατί η διασφάλιση, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων της υγείας –σωματικής και ψυχικής– των διαφόρων επαγγελματιών υγείας έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα φροντίδας που λαμβάνουν οι ασθενείς.

Λέξεις ευρετηρίου: Ελλάδα, GHQ-30, Νοσηλευτικό προσωπικό, Οικονομική κρίση, Ψυχική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής