Τελ. ενημέρωση:

   23-Dec-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013, 714-729

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ερυθροκυτταρικοί πληθυσμοί με φαινότυπο νυκτερινής παροξυντικής αιμοσφαιρινουρίας
σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα του συνδετικού ιστού

Ι.Β. Ασημακόπουλος,1 Ε. Τέρπος,2 Λ. Παπαγεωργίου,1 Ο. Καμπουροπούλου,3 Δ. Χριστούλας,2 Α. Γιακουμής,3
Μ. Σαμάρκος,3 Γ. Βαϊόπουλος,3 Κ. Κωνσταντόπουλος,3 Μ.Κ. Αγγελοπούλου,1 Θ.Π. Βασιλακόπουλος,1 Γ.Χ. Μελέτης1

1Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα
2Θεραπευτική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα», Αθήνα
3Α΄ Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ H εκτίμηση της παρουσίας CD55 ή και CD59 αρνητικών πληθυσμών ερυθροκυττάρων στο περιφερικό αίμα των ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα του συνδετικού ιστού και η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τις κλινικές ή τις εργαστηριακές παραμέτρους, καθώς και τη θεραπευτική προσέγγιση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έλλειψη των CD55 και CD59 εκτιμήθηκε στα ερυθροκύτταρα 113 ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα του συνδετικού ιστού, 121 φυσιολογικούς αιμοδότες και 10 ασθενείς με νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία (ΝΠΑ) με τη μέθοδο μικροτυποποίησης με γέλη sephacryl. Επίσης, εφαρμόστηκε η δοκιμασία Ham και σουκρόζης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τους 113 ασθενείς, οι 104 (92%) παρουσίασαν «τύπου ΝΠΑ» ερυθροκυτταρικούς κλώνους: 47 (41,6%) με σύγχρονη ανεπάρκεια του CD55 και του CD59, 50 (44,2%) με μεμονωμένη έλλειψη του CD55 και 6 (6,2%) με έλλειψη του CD59. Στους φυσιολογικούς αιμοδότες, μόνο οι 2 (1,6%) παρουσίασαν σύγχρονη έλλειψη των δύο μορίων CD55/CD59 και 3 (2,4%) είχαν μεμονωμένη έλλειψη είτε του CD55 είτε του CD59. Όλοι οι ΝΠΑ ασθενείς είχαν ταυτόχρονη CD55/CD59 έλλειψη. Θετικές δοκιμασίες Ham και σουκρόζης εμφάνισαν μόνο οι ασθενείς με ΝΠΑ. Δεν σημειώθηκε συσχέτιση με την εμφάνιση κυτταροπενιών ή το είδος της χορηγηθείσας θεραπείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν την παρουσία ερυθροκυτταρικών πληθυσμών «τύπου ΝΠΑ» σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα. Μάλιστα, η αιμοσφαιρίνη των ασθενών αυτών συσχετίστηκε αντιστρόφως με την έλλειψη του CD55 από τα ερυθρά τους. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για διευκρίνιση των υποκείμενων μηχανισμών.

Λέξεις ευρετηρίου: DAF, MIRL, Αυτοάνοσα νοσήματα, Νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, CD55, CD59.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής