Τελ. ενημέρωση:

   25-Mar-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2014, 150-164

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Δομή, λειτουργία των Rho GTPασών και ο ρόλος τους στον καρκίνο του πνεύμονα

Μ.E. Ξυπoλιτά, Ε. Σκούρτη, Α. Κρητικός, Σ. Βλαχόπουλος, Β. Ζουμπουρλής
Μονάδα Βιοϊατρικών Εφαρμογών, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα

Οι Rho κινάσες είναι μια οικογένεια μικρών σηματοδοτικών GTPασών, που ανήκουν στην υπεροικογένεια των Ras πρωτεϊνών. Η κύρια λειτουργία τους είναι η ρύθμιση του κυτταροσκελετού προκειμένου να πραγματοποιούνται σωστά καίριες κυτταρικές διαδικασίες, όπως η μορφογένεση, η αύξηση των νευρώνων, η κυτταρική διαίρεση, η κυτταρική προσκόλληση και η κυτταρική μετανάστευση. Η απορρύθμισή τους έχει συσχετιστεί με διάφορους τύπους καρκίνου. Σε λίγους τύπους καρκίνου έχουν βρεθεί μεταλλαγές των ίδιων των Rho κινασών. Στους περισσότερους όμως τύπους καρκίνου οι πρωτεΐνες (GEFs, GAPs και GDIs) που συμμετέχουν στη ρύθμιση των Rho κινασών είναι απορρυθμισμένες, οδηγώντας είτε στην υπερέκφρασή τους είτε στη μειωμένη έκφρασή τους. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στον καρκίνο, οι Rho έχει δειχθεί ότι δρουν τόσο ως ογκογονίδια, όσο και ως ογκοκατασταλτικά μόρια, τα οποία επάγουν και αναστέλλουν την ανάπτυξη του όγκου, αντίστοιχα. Στην πλειονότητα των καρκινικών ιστών παρατηρείται αυξημένη ενεργοποίηση των Rho GTPασών σε σύγκριση με τους αντίστοιχους φυσιολογικούς ιστούς. Στo παρόν άρθρο ανασκόπησης δίνεται έμφαση στον τρόπο έκφρασής τους στους διάφορους τύπους καρκίνου του πνεύμονα. Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πλέον συνήθη μορφή καρκίνου και χωρίζεται σε δύο κύριους τύπους, το μικροκυτταρικό (SCLC) και το μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα (ΝSCLC). Περίπου το 12,5% των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στον κόσμο είναι καρκίνοι του πνεύμονα. Γι' αυτόν το λόγο, καθώς επίσης και επειδή ο βρογχογενής καρκίνος του πνεύμονα (lung cancer subscale, LCS) έχει πολύ ταχύ ρυθμό ανάπτυξης, στην παρούσα ανασκόπηση επιθυμία μας ήταν η επισήμανση της συσχέτισης μεταξύ της δράσης των Rho κινασών (η οποία περιλαμβάνει τον πιθανό ογκογόνο ή ογκοκατασταλτικό ρόλο τους) τόσο με την ανάπτυξη, όσο και με τη μετάσταση αυτών των καρκινωμάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Καρκίνος του πνεύμονα, Rho GTPάσες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής