Τελ. ενημέρωση:

   25-Mar-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2014, 165-171

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο ρόλος της διοίκησης στην εφαρμογή της πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις και στην ποιότητα φροντίδας

Α.E. Πατελάρου,1 Η. Μπροκαλάκη,1 Ε. Πατελάρου,2 Ε. Κούκια1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery, King's College London, London, Ηνωμένο Βασίλειο

Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρεται σε συγκεκριμένους παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της πρακτικής βασισμένης σε ενδείξεις (ΠΒΕ), μεταξύ των οποίων σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν η ηγεσία και η διοίκηση. Συχνά, οι διοικούντες και οι ηγέτες είτε δεν έχουν κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με την ΠΒΕ είτε δεν έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς όσον αφορά στην υιοθέτηση και στην υλοποίηση της ΠΒΕ ώστε να αποτελέσουν ικανούς υποστηρικτές της προσπάθειας αυτής. Η ενθάρρυνση, η παροχή κινήτρων και η επιβράβευση μέσω θετικής ενίσχυσης θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικά βήματα προς την ομαλή ένταξη των εργαζομένων στη διαδικασία εφαρμογής της ΠΒΕ. Συγκεκριμένα, πρόσφατα δεδομένα υπογραμμίζουν ότι το 73% του προσωπικού θεωρεί την υποστήριξη από μέρους της διοίκησης ως τον πλέον σημαντικό παράγοντα προαγωγής της έρευνας στον τομέα της υγείας. Παράλληλα, η οικονομική υποστήριξη μέσω της εξασφάλισης πόρων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικοτεχνικών μέσων που θα διευκολύνουν τους νοσηλευτές στη μύησή τους στην ΠΒΕ θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα της διοίκησης. Γνωρίζοντας δε τη σημασία της ΠΒΕ στον τομέα της υγείας, όσον αφορά στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ανάθεση των διοικητικών και των ηγετικών ρόλων σε κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας ικανούς να κατευθύνουν την ομάδα με γνώμονα τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας και, κατ' επέκταση, τον ίδιο τον οργανισμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Διοίκηση, Εφαρμογή, Ηγεσία, Ποιότητα φροντίδας, Πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής