Τελ. ενημέρωση:

   25-Mar-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2014, 191-199

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επίδραση ενός συνδυαστικού προγράμματος άσκησης, διάρκειας 3 ετών,
στη σύσταση του σώματος και στο λιπιδαιμικό προφίλ γυναικών τρίτης ηλικίας

Κ.Β. Κοσμίδου,1 Ε.Θ. Δούδα,1 Α.Ι. Ελευθεριάδου,2 Κ.Α. Βόλακλης,1 Σ.Π. Τοκμακίδης1
1Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή
2Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Μελέτη των μορφολογικών και των βιοχημικών προσαρμογών που προκαλούνται μετά από την εφαρμογή ενός συστηματικού προγράμματος συνδυασμού αερόβιας άσκησης και μυϊκής ενδυνάμωσης, διάρκειας 3 ετών, σε γυναίκες τρίτης ηλικίας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συμμετείχαν 20 γυναίκες οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Την ομάδα άσκησης (n=10, ηλικίας 62,0±5,7 έτη) και την ομάδα ελέγχου (n=10, ηλικίας 66,2±5,1 έτη). Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 3 ετών και περιελάμβανε τρεις συνεδρίες την εβδομάδα, όπου η κάθε μία είχε διάρκεια 50 min συνδυάζοντας αερόβια άσκηση και μυϊκή ενδυνάμωση. Στην έναρξη και στη λήξη κάθε περιόδου πραγματοποιήθηκαν ανθρωπομετρικές μετρήσεις και βιοχημικές αναλύσεις, ενώ σε κάθε έτος υπήρχε μια τρίμηνη διακοπή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά την ολοκλήρωση του τριετούς προγράμματος, η ομάδα άσκησης διέφερε από την ομάδα ελέγχου στη σωματική μάζα (p<0,01), στο δείκτη μάζας σώματος (p<0,05), στο σωματικό λίπος (p<0,01), στη γλυκόζη νηστείας (p<0,001), στην ολική χοληστερόλη (p<0,05) και στην υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη χοληστερίνη (HDL-C, p<0,01). Κάθε χρόνο, η ομάδα άσκησης, μετά τους 9 μήνες παρέμβασης, εμφάνιζε στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου τόσο στους δείκτες παχυσαρκίας (p<0,05) όσο και στη γλυκόζη νηστείας (p<0,001) και στην ολική χοληστερόλη (p<0,001), ενώ παρουσίαζε καλύτερες τιμές στην υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνη (p<0,05). Επίσης, κάθε χρόνο, μετά από την τρίμηνη διακοπή, υπήρχε απώλεια των ευεργετικών προσαρμογών της άσκησης τόσο στο λιπιδαιμικό προφίλ όσο και στους δείκτες παχυσαρκίας (p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι η συστηματική άσκηση διάρκειας 3 ετών προκαλεί σημαντικές μεταβολές στη σύσταση του σώματος και στο λιπιδαιμικό προφίλ γυναικών ηλικίας 60 ετών και άνω. Ωστόσο, η διακοπή της άσκησης αναστρέφει σημαντικό μέρος των ευνοϊκών για την υγεία προσαρμογών. Κατά συνέπεια, οι γυναίκες μέσης ηλικίας πρέπει να ακολουθούν διά βίου ένα συστηματικό πρόγραμμα άσκησης προκειμένου να καρπωθούν τα ευεργετικά για την υγεία τους οφέλη.

Λέξεις ευρετηρίου: Αερόβια άσκηση, Άσκηση με αντιστάσεις, ΒΜΙ, Λιπίδια, Τρίτη ηλικία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής