Τελ. ενημέρωση:

   25-Mar-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2014, 200-210

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Άγχος και κατάθλιψη σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία

Α. Βούλγαρη,1 Μ. Γιούτσου,1 Κ. Δρούγκα,1 Ε. Γεωργιάδη,2 Α. Μπασέτα,3 Μ. Πολυκανδριώτη1
1Νοσηλευτική Α΄, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα
2Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα
3Α' Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση του άγχους και της κατάθλιψης που βιώνουν οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 154 ασθενείς που εισέρχονταν στο τμήμα βραχείας νοσηλείας και στην παθολογική κλινική δημόσιου νοσοκομείου του νομού Αττικής. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου για τις ανάγκες της έρευνας, το οποίο εκτός από τα κοινωνικο-δημογραφικά-κλινικά χαρακτηριστικά και άλλες μεταβλητές που αφορούσαν σε απόψεις των συμμετεχόντων περιελάμβανε την κλίμακα αξιολόγησης άγχους και κατάθλιψης HADs.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Tα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι το 31,8% είχε υψηλό επίπεδο άγχους και το 13,6% είχε υψηλό επίπεδο κατάθλιψης. Βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο άγχους και την παρουσία άλλου νοσήματος στους ασθενείς (p=0,045), τη συχνότητα αλλαγής του θεραπευτικού πρωτοκόλλου (p=0,014), τη δυσχέρεια εύρεσης αίματος για μετάγγιση (p=0,017), την παρουσία δυσκολιών στις σχέσεις με το κοινωνικό περιβάλλον (p=0,025) και με το οικογενειακό περιβάλλον (p<0,001). Επί πλέον, βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο κατάθλιψης και το φύλο (p=0,007), την ηλικία (p=0,016), το μορφωτικό επίπεδο (p=0,006), το επάγγελμα (p=0,030), την οικογενειακή κατάσταση (p=0,006) και τον αριθμό των παιδιών (p=0,035).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη που βιώνουν οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία και θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ολιστικής θεραπευτικής παρέμβασης.

Λέξεις ευρετηρίου: Άγχος, Δρεπανοκυτταρική νόσος, Κατάθλιψη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής