Τελ. ενημέρωση:

   27-May-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(3), Μάιος-Ιούνιος 2014, 278-285

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής μετά από μεταμόσχευση ήπατος
και επεμβάσεις για όγκους γαστρεντερικού συστήματος

Χ. Καρούνη,1 Δ. Μαντάς,2 Ε. Αντωνίου,2 Γ. Κουράκλης2
1Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
2Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα

Η ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος (ΟΜΗ) αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για πολλούς ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια. Επίσης, μεγάλος αριθμός ασθενών που διαγιγνώσκονται με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή νεοπλάσματα του γαστρεντερικού συστήματος υποβάλλονται σε μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις, με την επιβίωσή τους να σχετίζεται με διάφορους παράγοντες, όπως η θέση εντόπισης του όγκου, το μέγεθός του, η διάγνωσή του σε πρώιμο στάδιο, η ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων, η προεγχειρητική κατάσταση, η εμφάνιση επιπλοκών μετά από τη χειρουργική επέμβαση κ.ά. Τόσο στην ΟΜΗ όσο και στις άλλες επεμβάσεις, η υγεία κάθε ασθενούς δεν συνίσταται μόνο στη νόσο και τη θεραπεία αυτής, αλλά και στις συνακόλουθες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του. Συνεπώς, εύκολα καθίσταται αντιληπτό ότι αποτελεί πλέον ουσιαστική ανάγκη για τη μελέτη των ασθενών αυτών να συνυπολογίζεται η επίπτωση και η επίδραση των ενεργειών που πραγματοποιούνται για την ίαση των διαφόρων νοσημάτων στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Γαστρεντερικό σύστημα, Ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος, Ποιότητα ζωής, Χειρουργικές επεμβάσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής