Τελ. ενημέρωση:

   16-Jul-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2014, 403-411

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Άγχος και στεφανιαία νόσος

Μ. Πολυκανδριώτη,1 Χ. Ολύμπιος2
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα,
2«Θριάσιο» Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα

Η στεφανιαία νόσος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου και σημαντική αιτία αναπηρίας σε άνδρες και γυναίκες, παγκόσμια. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η επίπτωση του ψυχοκοινωνικού άγχους στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα της στεφανιαίας νόσου έχει λάβει μεγάλη προσοχή από τη βιβλιογραφία. Πιο αναλυτικά, το άγχος παρουσιάζει αυξημένη συχνότητα εμφάνισης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και επί πλέον ασκεί αρνητική οξεία και χρόνια επίδραση στην έκβαση της νόσου. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν την τάση να επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου και συνεπώς να υποτιμούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την ψυχική διάσταση. Για το λόγο αυτόν, σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης του άγχους και της στεφανιαίας νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Άγχος, Εκτίμηση άγχους, Θεραπεία, Στεφανιαία νόσος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής