Τελ. ενημέρωση:

   16-Jul-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2014, 427-432

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναζήτηση συμπτωμάτων ψυχολογικής δυσφορίας σε γονείς παιδιών
που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

Ε. Αλμπάνη,1 Μ. Γκούβα,2 Ε. Κοτρώτσιου,3 Κ.Χ. Κατσάνος,4 Π. Κατσίβελας,1 Ι. Λέντζας,5 Ε. Γιάγκου,6 Γ. Λαλαγιάννη,7 Δ. Σκουτέλης8
16η ΥΠΕ, Πάτρα
2Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Ιωάννινα
3Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Λάρισα
4Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων, Ιωάννινα
5Κέντρο Υγείας Σιμόπουλου, Σιμόπουλο, Ηλεία
6Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
7Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», Πάτρα
8Γενικό Νοσοκομείο «Ελπίς», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Οι γονείς των παιδιών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) τύπου 1 εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της ψυχολογικής δυσφορίας των γονέων παιδιών με ΣΔ τύπου 1 και η σύγκριση μεταξύ της ομάδας των πατέρων με εκείνη των μητέρων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 83 γονείς (18 πατέρες και 65 μητέρες) παιδιών με ΣΔ που συνόδευαν τα παιδιά τους κατά τον τακτικό έλεγχο στα εξωτερικά παιδοενδοκρινολογικά ιατρεία ενός πανεπιστημιακού και ενός γενικού νοσοκομείου μιας πόλης της περιφέρειας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ψυχολογικής δυσφορίας SCL-90, που αποτελείται από εννέα υποκλίμακες αξιολόγησης της ψυχολογικής κατάστασης και τρεις παράγωγους δείκτες, δηλαδή το γενικό δείκτη συμπτωμάτων, το σύνολο των θετικών συμπτωμάτων και το δείκτη ενόχλησης των θετικών συμπτωμάτων. Εφαρμόστηκαν οι στατιστικές δοκιμασίες t-test και x2. Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το p<0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε όλες τις κλίμακες, με εξαίρεση εκείνες του ψυχωτισμού και της επιθετικότητας, οι μητέρες είχαν υψηλότερη βαθμολογία συγκριτικά με τους πατέρες, χωρίς ωστόσο η διαφορά μεταξύ των δύο γονέων να είναι στατιστικά σημαντική. Η μέση τιμή του δείκτη ενόχλησης των θετικών συμπτωμάτων (ΔΕΘΣ) για την ομάδα των πατέρων ανερχόταν σε 1,35±0,67 και για την ομάδα των μητέρων ήταν 1,59±0,47, με τάση στατιστικής διαφοράς μεταξύ τους (p=0,085).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι μητέρες και οι πατέρες των παιδιών με ΣΔ εμφάνιζαν σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση. Οι μητέρες είχαν την τάση να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα δυσφορίας σε παραμέτρους που σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη.

Λέξεις ευρετηρίου: Γονέας, Δυσφορία, Παιδί, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, Ψυχολογία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής