Τελ. ενημέρωση:

   16-Jul-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2014, 446-451

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Είδη και αίτια τραυματισμών σε πυροσβέστες

Φ. Κατσαβούνη, Ε. Μπεμπέτσος, Π. Μάλλιου, Α. Μπενέκα
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή

ΣΚΟΠΟΣ H καταγραφή τραυματισμών στο επάγγελμα του πυροσβέστη και η διερεύνηση του είδους και των αιτιών πρόκλησής τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα αποτέλεσαν 3.289 μόνιμοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος από όλη την Ελλάδα. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονταν από 24−60 ετών (M=36,40, SD=6,19). Από τους συμμετέχοντες, οι 3.167 (96,3%) ήταν άνδρες και οι 122 (3,7%) γυναίκες. Η μεθοδολογία στηριζόταν στη συμπλήρωση από το δείγμα ειδικού ερωτηματολογίου τραυματισμών στον εργασιακό χώρο (ΕΤΕ) με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Προηγήθηκε έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου σε 80 πυροσβέστες. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν προαιρετική. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα Predictive Analytics Software (PASW Statistics), έκδοση 18.0. Εφαρμόστηκε η ανάλυση συχνοτήτων, η μέθοδος crosstabs, καθώς και η μη παραμετρική δοκιμασία x2 για την αναζήτηση των σχέσεων μεταξύ των κατηγοριών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 10,8% (n=356) δήλωσε τραυματισμό στην εργασία τον τελευταίο χρόνο και το 7,2% (n=238) απουσίασε >2 ημέρες. Είδη τραυματισμών που υπερίσχυσαν ήταν η «οξεία οσφυαλγία», οι μυϊκές θλάσεις και τα διαστρέμματα ποδοκνημικής, με κύριους μηχανισμούς πρόκλησής τους τα παραπατήματα, τις πτώσεις και τις ολισθήσεις, την υψηλή ένταση, την κακή τεχνική και την υπερκόπωση. Στατιστικά σημαντικοί παράγοντες για τραυματισμούς αναδείχθηκαν η ηλικία, η επαγγελματική εμπειρία, η φυσική κατάσταση, η χαμηλή ορατότητα, η δυσκολία στην αναπνοή λόγω καπνών και τοξικών αερίων, η απότομη ανύψωση βάρους, η κακή τεχνική και η ανεπαρκής υποστήριξη (p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το συγκεκριμένο επάγγελμα ανήκει στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» καθώς απαιτούνται αυξημένες εντάσεις κάτω από δυσχερείς καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία του πυροσβέστη. Εκτός από τη σωματική επιβάρυνση θα πρέπει να διερευνηθεί και η επίδραση των ψυχολογικών παραγόντων στην πρόκληση τραυματισμών.

Λέξεις ευρετηρίου: Επαγγελματικοί παράγοντες κινδύνου, Ερωτηματολόγιο, Πυροσβέστες, Τραυματισμοί.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής