Τελ. ενημέρωση:

   17-Jul-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2014, 496-502

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τα στερεότυπα στα επαγγέλματα υγείας

Β. Σπατούλα,1 Ε. Παναγοπούλου,1 Ε. Τσίγκα,1 Α. Αλεξανδρίδη,1 Α. Montgomery2
1Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
2Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

Αρκετοί τύποι μεθοδολογικών σχεδιασμών χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση των στερεοτύπων μεταξύ των ιατρών σε σχέση με την παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη. Στην παρούσα εργασία τονίζονται τα βασικά πορίσματα και οι αδυναμίες των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των στερεοτύπων σχετικά με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία λήψης ιατρικών αποφάσεων. Υποστηρίζεται ότι, ενώ μελλοντικές, αναδρομικές και πειραματικές μελέτες θεσπίζουν προοδευτικά μια έγκυρη και αξιόπιστη σύνδεση με τα αποτελέσματα της υγειονομικής περίθαλψης, δεν αξιολογούν άμεσα την παρουσία των στερεοτύπων, αλλά αποδίδουν την ύπαρξή τους στα διάφορα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα στερεότυπα αφορούν σε ένα κοινωνικά ευαίσθητο θέμα, μια έμμεση προκατάληψη και ως εκ τούτου δεν μπορούν να παρατηρηθούν ούτε να μελετηθούν εύκολα. Επίσης, επικεντρώθηκαν στους πολυπαραγοντικούς δείκτες της παροχής υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. η εισαγωγή για χειρουργική επέμβαση), ενώ τα στοιχεία σχετικά με την επίδραση των στερεοτύπων για τη διαδικασία λήψης ιατρικών αποφάσεων είναι πολύ περιορισμένα. Ακόμη φαίνεται ότι παρά τις ενδείξεις από τις κοινωνικές και τις γνωστικές επιστήμες, οι σιωπηρές παρατηρήσεις είναι ο μόνος αξιόπιστος τρόπος για να εκτιμηθούν τα στερεότυπα, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει μια συστηματική προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας στον τομέα της υγείας. Με βάση την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, προτείνεται μια διαφορετική προσέγγιση μακριά από τους πολύπλευρους δείκτες της υγειονομικής περίθαλψης που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων, με συγκεκριμένες κατευθύνσεις της έρευνας για τη χρήση των διαφορετικών μέτρων στην αξιολόγηση των στερεοτύπων.

Λέξεις ευρετηρίου: Έμμεση προκατάληψη, Ιατρικές αποφάσεις, Σιωπηρή παρατήρηση, Στερεότυπα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής