Τελ. ενημέρωση:

   18-Dec-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014, 678-685

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Από το φρενοβλαβή στον ψυχικά ασθενή
Ιστορική εξέλιξη της νομικής ορολογίας

Δ. Μυλωνόπουλος
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Πειραιάς

Ο ορισμός της ψυχικής υγείας υπήρξε αντικείμενο διαφωνίας σε διάφορους πολιτισμούς ανά τους αιώνες. Κάθε λαός και πολιτισμός αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τους ψυχικά ασθενείς. Στην Ελλάδα, στο παρελθόν, ο ψυχικά ασθενής θεωρείτο επικίνδυνος και χαρακτηριζόταν με όρους όπως φρενοβλαβής, ψυχασθενής, παράφρων και με άλλους απαξιωτικούς για την ανθρώπινη προσωπικότητα χαρακτηρισμούς. Συνήθως, ο χαρακτηρισμός αυτός οδηγούσε στον εγκλεισμό του ατόμου στο φρενοκομείο. Η εν λόγω κατάσταση φαίνεται να έχει μεταβληθεί. Στην παρούσα ανασκόπηση μελετάται η χρήση και η μετεξέλιξη των νομικών όρων που υιοθετήθηκαν διαχρονικά στην Ελλάδα για το χαρακτηρισμό και την αντιμετώπιση των προσώπων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και χρήζουν προστασίας και βοήθειας κατά τη διαχείριση των υποθέσεών τους. Προκειμένου να διερευνηθεί η χρήση και η μετεξέλιξη των νομικών όρων και κατ' επέκταση της νομικής και ιατρικής αντιμετώπισης των ατόμων με ψυχικά προβλήματα, μελετήθηκε το θεσμικό πλαίσιο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Μελετήθηκαν νομικές πηγές μέσω του εθνικού τυπογραφείου, της νομικής βάσης δεδομένων «Νόμος», πρακτικά της Ελληνικής Βουλής, καθώς και επιστημονικές μελέτες και άρθρα έγκριτων νομικών και ψυχιάτρων. Διαπιστώνεται ότι η χρησιμοποιούμενη ορολογία έχει μεταβληθεί σημαντικά, όπως έχει τροποποιηθεί και ο τρόπος αντιμετώπισης των ψυχικά ασθενών, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας των πασχόντων προσώπων. Η έννοια της «ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής» αντικατέστησε τους όρους «φρενοβλάβεια», «παράνοια» και άλλες συναφείς και υιοθετήθηκε ως σταθερή και λιτή νομική έννοια, που να συνάδει με την προστασία της προσωπικότητας και να είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες επιστημονικές ιατρικές απόψεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Δικαστική αντίληψη, Δικαστική συμπαράσταση, Φρενοβλάβεια, Ψυχική ή διανοητική διαταραχή, Ψυχική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής