Τελ. ενημέρωση:

    18-Dec-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014, 693-701

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επίδραση της Ν-ακετυλοκυστεΐνης στα επίπεδα ασυμμετρικής διμεθυλαργινίνης
και μονοξειδίου του αζώτου αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Ι. Γιαννικουρής,1 Χ. Πετρίχου,1 Δ. Περρέα,2 Π. Αλιβάνης3
1Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, Ιατρικό Θεραπευτήριο Ιλίου, Ίλιον Αττικής
2Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας, «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Νεφρολογική Κλινική και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», Ρόδος

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό την αξιολόγηση της επίδρασης της αντιοξειδωτικής ουσίας Ν-ακετυλοκυστεΐνης (NAC) στα επίπεδα της ασυμμετρικής διμεθυλαργινίνης (ADMA) και του μονοξειδίου του αζώτου (NO) ορού αιμοκαθαιρόμενων ασθενών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εξετάστηκαν 48 ασθενείς, 25 άνδρες και 23 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 56,9±9,3 έτη, σε θεραπεία με πρόγραμμα αιμοκάθαρσης, 3 φορές την εβδομάδα, οι οποίοι έλαβαν από του στόματος ΝAC σε δόση 1.200 mg ημερησίως, για 6 μήνες. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε έλεγχο αιματολογικών και βιοχημικών παραμέτρων νεφρικής λειτουργίας και επιπέδων NO και ADMA ορού, σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην έναρξη και με την ολοκλήρωση της περιόδου μελέτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η λήψη της NAC σχετίστηκε με στατιστικά σημαντικές μεταβολές των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης, του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων και της ποσοστιαίας αναλογίας ουδετεροφίλων, με σημαντική μείωση των επιπέδων CRP και με αύξηση των ολικών λευκωμάτων και των επιπέδων λευκωματίνης ορού. Ακόμη, διαπιστώθηκε σημαντική μείωση τιμών της ADMA και αξιόλογη αύξηση των επιπέδων NO.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψε πιθανή ευεργετική επίδραση της εξάμηνης λήψης NAC στα επίπεδα του ενδοθηλιακά παραγόμενου παράγοντα χάλασης NO και στα επίπεδα της ουραιμικής τοξίνης ADMA, ουσίας με δράση αναστολέα της NOS. Μένει να αποσαφηνιστεί αν οι παρατηρούμενες μεταβολές είναι αποτέλεσμα κοινού αντιοξειδωτικού μηχανισμού ή προϊόντα ανεξάρτητων βιοχημικών οδών. Απαιτείται διεξοδικότερη έρευνα για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκάθαρση, Ασυμμετρική διμεθυλαργινίνη, Μονοξείδιο αζώτου, Ν-ακετυλοκυστεΐνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής