Τελ. ενημέρωση:

    18-Dec-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014, 702-717

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας
σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου
στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Δ. Τσορομώκος,1 Π. Πρεζεράκος,2 Σ. Τζιαφέρη,2 Α. Λαζακίδου2
1Τμήμα Τεχνικού και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων, Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Μολάοι
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη

ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της γνώσης και της στάσης των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). Επίσης, στόχοι της έρευνας αυτής ήταν η σύγκριση του επιπέδου της στάσης απέναντι στην εφαρμογή και τη χρήση Η/Υ μεταξύ των τριών ομάδων επαγγελματιών υγείας (ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό), καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την εν λόγω στάση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην έρευνα έλαβαν μέρος 300 επαγγελματίες υγείας από το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Nurses Attitudes Toward Computerization (NATC) των Brodt και Stronge (1984). Η απάντηση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου δόθηκε μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής. Ο τρόπος διεξαγωγής της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με χρήση του στατιστικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 19.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι επαγγελματίες υγείας ήταν κατά μέσο όρο από «αβέβαιοι» έως και «διαφωνούσαν» ότι η χρήση Η/Υ επέφερε μείωση θέσεων εργασίας (2,7), «διαφωνούσαν» για το αν το νοσοκομείο έχει όφελος από τη χρήση Η/Υ (2,5), ήταν κατά μέσο όρο από «αβέβαιοι» έως και «συμφωνούσαν» ότι υπάρχει αύξηση της νομικής ευθύνης του προσωπικού από τη χρήση Η/Υ (3,5), ενώ προέκυψε ότι κατά μέσο όρο «συμφωνούσαν» πως παρέχεται ποιοτική φροντίδα στον ασθενή από τη χρήση Η/Υ (3,7), καθώς και «συμφωνούσαν» ότι υπάρχει αύξηση της αποδοτικότητας και των δυνατοτήτων του προσωπικού από τη χρήση Η/Υ (3,8).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ηλικία, τα συνολικά έτη προϋπηρεσίας, η χρονολογία λήψης πτυχίου, η γνώση Η/Υ, η εμπειρία στη χρήση των Η/Υ γενικά και κατά την εργασία, καθώς και ο συνολικός αριθμός των ετών που εργάζονται, είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση των επαγγελματιών υγείας απέναντι στους Η/Υ.

Λέξεις ευρετηρίου: Γνώσεις, Επαγγελματίες υγείας, Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων, Πληροφορική, Στάσεις.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής