Τελ. ενημέρωση:

   19-Mar-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2015, 149-157

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι
Ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου κλινικής διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα

Θ. Αδαμακίδου,1 M. Σταθάτος,2 Α. Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου3
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα
2Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Αχαρναί Αττικής
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Οι κοινωνικές, δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις για τα συστήματα υγείας προσανατολίζουν προς νέες μορφές εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας. Το «Νοσοκομείο στο Σπίτι» (ΝσΣ) είναι ένα νέο μοντέλο φροντίδας, το οποίο τυγχάνει ιδιαίτερης ανάπτυξης σε προηγμένες χώρες και επιστημονικού ενδιαφέροντος για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας αυτού του νέου μοντέλου διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα, καθώς και η αναφορά στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά του. Η υπηρεσία είναι ανεπτυγμένη με διαφορετικό τρόπο σε διάφορες χώρες. Σε κάποια μοντέλα λειτουργεί διεπιστημονική ομάδα και σε άλλα ο νοσηλευτής και ο ιατρός είναι οι μόνοι πρωταγωνιστές. Ασθενείς με οξέα και χρόνια προβλήματα μπορούν να λαμβάνουν μεγάλου εύρους σύνθετων και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κατ' οίκον. Οι αναφορές για τη θεραπευτική έκβαση και την ασφάλεια των ασθενών, την ποιότητα ζωής και την ικανοποίηση των ασθενών είναι ανάλογες σε σύγκριση με αυτές της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης. Η αξιολόγηση του κόστους του μοντέλου είναι σημαντικό να εξεταστεί υπό το γενικότερο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας μιας χώρας. Γενικότερα, το ΝσΣ φαίνεται να συμβαδίζει με τους στόχους της υγειονομικής μεταρρύθμισης για υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και ασθενοκεντρική φροντίδα. Για το δημόσιο ελληνικό τομέα η εφαρμογή του θα αποτελούσε μια πρωτοποριακή, ρηξικέλευθη, οικονομική και ποιοτική επιλογή στην παροχή υπηρεσιών υγείας, χρησιμοποιώντας μάλιστα και ως μέτρο σύγκρισης τα κριτήρια και την εμπειρία από την πολύχρονη εφαρμογή του εν λόγω συστήματος στον ιδιωτικό τομέα.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Ικανοποίηση, Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι, Νοσοκομείο στο σπίτι, Οργάνωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής