Τελ. ενημέρωση:

   19-Mar-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2015, 182-193

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κοινωνικο-δημογραφικές συσχετίσεις της σχολικής επιθετικότητας
και επιδράσεις στην ψυχοσωματική υγεία εφήβων μαθητών

T. Γκάτσα, Κ. Μαγκλάρα, Σ. Μπέλλος, Δ. Δαμίγος, Β. Mαυρέας, Π. Σκαπινάκης
Τμήμα Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στον προσδιορισμό της συσχέτισης της σχολικής επιθετικότητας με σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα των εφήβων και με κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συμμετείχαν 5.614 μαθητές, ηλικίας 16–18 ετών από 25 Γενικά Λύκεια. Η μελέτη διεξήχθη σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο διαλογής ψυχιατρικών συμπτωμάτων. Με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας επιλέχθηκαν 2.431 μαθητές, για να συμμετέχουν στη δεύτερη φάση της αναλυτικής ηλεκτρονικής συνέντευξης. Οι μεταβλητές μετρήθηκαν ως εξής: (α) Η σχολική επιθετικότητα με το αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο του Olweus, (β) τα ψυχιατρικά συμπτώματα με την αναθεωρημένη κλινική διαγνωστική συνέντευξη (CIS-R) και (γ) τα σωματικά συμπτώματα με κατάλληλο ερωτηματολόγιο ανάλογης μελέτης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Οι κοινωνικο-δημογραφικές μεταβλητές εκτιμήθηκαν με αυτοαναφορά από τους μαθητές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περίπου το 12% των μαθητών ανέφερε ότι υπήρξε θύμα επιθετικότητας και το 20% ανέφερε εμπλοκή ως θύτης. Συχνή εμπλοκή ωστόσο (τουλάχιστον μία φορά ανά εβδομάδα) είχαν λιγότερα παιδιά (1,4% και 2,8%, αντίστοιχα). Οι θύτες παρουσίασαν σταθερή και γραμμική συσχέτιση με τα ψυχιατρικά συμπτώματα, ενώ τα θύματα εμφάνισαν συσχέτιση κυρίως με τη σοβαρή ψυχιατρική συμπτωματολογία. Τόσο οι θύτες όσο και τα θύματα ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν «πόνο στη μέση» στην πολυμεταβλητή ανάλυση. Η συμπεριφορά του θύτη φάνηκε να επηρεάζεται από τις οικονομικές δυσχέρειες της οικογένειας και από την ανεργία του πατέρα. Η παχυσαρκία συσχετιζόταν με τη θυματοποίηση. Το είδος της εργασίας του πατέρα επηρέαζε τους θύτες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι εμπλεκόμενοι έφηβοι μαθητές στη σχολική επιθετικότητα εμφανίζουν σωματικά και ψυχιατρικά συμπτώματα. Σημαντικοί οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν την εμπλοκή των μαθητών στη σχολική επιθετικότητα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες, Σχολική επιθετικότητα, Υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής