Τελ. ενημέρωση:

   19-Mar-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2015, 194-201

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην οδοντιατρική φροντίδα στην Κύπρο
Η άποψη των οδοντιάτρων

X. Χαραλάμπους,1 M. Θεοδώρου,1 Π. Γαλάνης2
1Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λατσιά, Κύπρος
2Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των απόψεων των οδοντιάτρων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην παροχή οδοντιατρικής φροντίδας και στο οδοντιατρικό επάγγελμα στην Κύπρο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη με τη χρήση ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε από τους ερευνητές έπειτα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τυχαίο δείγμα 300 οδοντιάτρων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο. Το ποσοστό απόκρισης ήταν 51% (153/300), από τους οποίους οι 129 οδοντίατροι εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 24 στο δημόσιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το 47,7% (n=61) των ιδιωτών οδοντιάτρων δήλωσαν ότι ο ημερήσιος αριθμός των ασθενών τους το 2013 μειώθηκε σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη και το 40,6% (n=52) ότι παρέμεινε σταθερός, σε αντίθεση με το 75% (n=18) των οδοντιάτρων του δημοσίου που δήλωσαν ότι αυξήθηκε και το 16,7% (n=4) ότι παρέμεινε σταθερός (p<0,001). Βρέθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας και του αριθμού των ασθενών στον ιδιωτικό τομέα (rs=-0,47, p<0,001). Μείωση καταγράφηκε στον ιδιωτικό τομέα και στις οδοντιατρικές εργασίες υψηλού κόστους, καθώς το 78,9% (n=82) των ιδιωτών οδοντιάτρων δήλωσαν ότι ελαττώθηκαν οι ακίνητες προσθετικές εργασίες, το 73,3% (n=50) ότι μειώθηκαν τα εμφυτεύματα και το 53,3% (n=16) ότι παρουσίασαν πτώση οι ορθοδοντικές εργασίες. Το 81,3% (n=104) των ιδιωτών οδοντιάτρων δήλωσαν ότι μειώθηκε το εισόδημά τους το 2013 σε σχέση με το παρελθόν. Η μείωση του εισοδήματος αποτελεί πηγή άγχους τόσο για τους ιδιώτες οδοντιάτρους (71,3%) όσο και για αυτούς του δημόσιου τομέα (75%). Το 68,4% (n=13) των οδοντιάτρων του δημοσίου δήλωσαν ότι αισθάνονται αρκετό ή μέτριο άγχος από την αύξηση του αριθμού των ασθενών. Και οι δύο ομάδες οδοντιάτρων δήλωσαν ότι οι ασθενείς τους κατά το 2013 τούς επισκέπτονταν κυρίως για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, με το 49,2% (n=61) όμως των ιδιωτών να δηλώνουν ότι η αιτία επίσκεψης μεταβλήθηκε σε σχέση με το παρελθόν, ενώ, αντίθετα, το 95,8% (n=23) των οδοντιάτρων του δημοσίου δήλωσαν ότι η αιτία επίσκεψης παρέμεινε η ίδια. Το 51,2% (n=66) των ιδιωτών οδοντιάτρων αξιολόγησε ως καλύτερη την ποιότητα των υπηρεσιών που πρόσφερε το 2013 σε σχέση με το παρελθόν, με το αντίστοιχο ποσοστό για τους οδοντιάτρους του δημοσίου να ανέρχεται στο 25,1% (n=6) (p=0,038).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η οικονομική κρίση έχει ήδη αρνητικές επιπτώσεις στην οδοντιατρική περίθαλψη στην Κύπρο, η οποία ως επί το πλείστον προσφέρεται από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς καταγράφηκε μείωση της συχνότητας επίσκεψης στον οδοντίατρο, επιλογή αντιμετώπισης επειγόντων κυρίως περιστατικών και επιλογή οικονομικότερων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Για την αποφυγή επιδείνωσης της στοματικής υγείας των πολιτών της Κύπρου λόγω ελλιπούς οδοντιατρικής φροντίδας απαιτείται η λήψη στοχευμένων μέτρων.

Λέξεις ευρετηρίου: Κύπρος, Οδοντιατρική φροντίδα, Οδοντίατροι, Οικονομική κρίση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής