Τελ. ενημέρωση:

   19-Mar-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2015, 202-209

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εμβόλια πρόληψης του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων
Γνώση και συμμόρφωση των φοιτητών επιστημών υγείας

Χ.Μ. Δαφέρμου, Κ. Τσουμάκας, Ι. Παυλοπούλου
Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας (ΚΤΜ) οφείλεται στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και προσβάλλει σημαντικό ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού παγκόσμια. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων των φοιτητών Νοσηλευτικής σχετικά με τη φυσική ιστορία του HPV και τον ΚΤΜ και η συμμόρφωσή τους με τον αντίστοιχο εμβολιασμό.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συμμετείχαν προπτυχιακοί (Π) και μεταπτυχιακοί (Μ) φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συλλογή των δεδομένων επιτεύχθηκε με τη συμπλήρωση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, που αφορούσε στις γνώσεις για τον ΚΤΜ, για τον ιό HPV, για τα εμβόλια και για τη συμμόρφωση με τον εμβολιασμό. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν πολλαπλές φορές κατά τη διάρκεια των θεωρητικών διαλέξεων του Πανεπιστημίου. Το χρονικό περιθώριο που δόθηκε ήταν 10–15 min πριν από την έναρξη της διάλεξης ή κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού διαλείμματος. Η συμπλήρωση ήταν ανώνυμη, αυστηρά προσωπική και τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, όπως προβλέπονται από το νόμο σχετικά με τη διανομή ερωτηματολογίων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνολικά, διανεμήθηκαν 1.000 ερωτηματολόγια (Π=800, Μ=200) και επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 490. Σημαντικό ποσοστό των φοιτητών (93,4%) γνώριζε τη σχέση μεταξύ του ιού HPV και του ΚΤΜ, ενώ το 95,3% γνώριζε την ύπαρξη των εμβολίων για την πρόληψη της νόσου και το 19,6% είχε ήδη εμβολιαστεί. Από τα άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί, το 50% θα ήταν πρόθυμο και το 50% απρόθυμο απέναντι στον εμβολιασμό. Κύρια πηγή θετικής πληροφόρησης των συμμετεχόντων ήταν οι γυναικολόγοι (68,2%), ενώ ο συχνότερος λόγος άρνησης ήταν ο φόβος για τις ανεπιθύμητες ενέργειες (67,8%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σημαντικό ποσοστό των φοιτητών είναι ενημερωμένο σχετικά με τον ιό HPV, τον ΚΤΜ και τα διαθέσιμα εμβόλια. Παρ' όλα αυτά, η συμμόρφωση με τον εμβολιασμό είναι χαμηλή και αυτό φαίνεται να σχετίζεται με το φόβο για τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Η διαρκής και σωστή ενημέρωση από την πολιτεία και τους λειτουργούς υγείας είναι απαραίτητη προκειμένου να επέλθει άρση των ενδοιασμών απέναντι στον εμβολιασμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Γνώσεις, Εμβόλια, HPV, Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής