Τελ. ενημέρωση:

   03-Aug-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2015, 467-474

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση των υπηρεσιών και των δομών ψυχικής υγείας του προγράμματος «Ψυχαργώς»

Σ. Παρασκευαΐδου,1 Κ. Κατσαλιάκη2
1Ψυχιατρικός Τομέας, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη
2Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη και Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

ΣΚΟΠΟΣ H παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση ορισμένων διαστάσεων της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης μέσα από τη στάση και τις απόψεις των επαγγελματιών και των συνοδών/ληπτών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Παράλληλα, επιχειρήθηκε να προσδιοριστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της από την έως τώρα εφαρμογή της και οι προτεραιότητες στο μελλοντικό σχεδιασμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εν μέσω μιας σημαντικής πολυεπίπεδης κρίσης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην έρευνα που διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίου συμμετείχαν όλοι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Ψυχιατρικού Τομέα ενός Γενικού Νοσοκομείου και οι συνοδοί των ληπτών/λήπτες που έρχονται σε επαφή με το ανεπτυγμένο δίκτυο ψυχικής υγείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η έρευνα κατέγραψε υψηλή αποδοχή των αποκαταστασιακών δομών στην κοινότητα και σαφή προτίμηση υπέρ της διαβίωσης σε αυτές σε σχέση με τα ψυχιατρεία. Επίσης, κατέγραψε άγνοια του θεσμού της συνηγορίας και της τομεοποίησης, δυσαρέσκεια σχετικά με το βαθμό συμμετοχής των εμπλεκομένων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και επιφυλάξεις απέναντι στην οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων και την πλήρη κοινωνική και οικονομική-εργασιακή ένταξη των ληπτών στην κοινωνία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η τομεοποίηση και η κοινωνικο-οικονομική επανένταξη των ψυχικά ασθενών είναι δύο σημαντικές δράσεις, στις οποίες οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να εστιάσουν για την επιτυχή εφαρμογή και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση υπηρεσιών, Επισκόπηση, Υπηρεσίες ψυχικής υγείας, Ψυχιατρική μεταρρύθμιση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής