Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2015, 475-483

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή και αξιολόγηση υποδείγματος πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας σε ιδιωτικές γενικές κλινικές

Σ. Καρακόλιας, Ν. Πολύζος
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποσκοπούσε στην εφαρμογή και την αξιολόγηση υποδείγματος πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας σε ιδιωτικές γενικές κλινικές της Ελλάδας. Από τη μια πλευρά, εξετάστηκε κατά πόσο μεταβλήθηκε η χρηματοοικονομική υγεία των εν λόγω μονάδων στην τελευταία 8ετία (2006–2013) και από την άλλη, αξιολογήθηκε η προβλεπτική ικανότητα του χρησιμοποιούμενου υποδείγματος.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εφαρμόστηκε το δεύτερο αναθεωρημένο υπόδειγμα Z-score του Altman, ένα γραμμικό υπόδειγμα με τέσσερις βασικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες να διαδραματίζουν το ρόλο των ανεξάρτητων μεταβλητών και την εξαρτημένη μεταβλητή Ζ να λαμβάνει τιμές ταξινομημένες σε τρεις ζώνες, ενδεικτικές της χρηματοοικονομικής κατάστασης. Τα απαραίτητα δεδομένα αντλήθηκαν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 2006–2013. Το δείγμα αποτελείτο από 42 ιδιωτικές γενικές κλινικές, ανάμεσα στις οποίες καταγράφηκαν 35 υγιείς και 7 δυσπραγούσες έως και πτωχεύσασες κλινικές. Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε στοιχεία περιγραφικής στατιστικής, ελέγχους υποθέσεων και ανάλυση διαχωρισμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση των εξετασθεισών μονάδων έχει επιδεινωθεί σημαντικά κατά την τελευταία 8ετία και μάλιστα η επιδείνωση ήταν εντονότερη για τις μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις. Ακριβώς γι' αυτόν το λόγο παρατηρήθηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στον αριθμητικό και το σταθμικό μέσο όρο των Z-scores. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των μονάδων που πτώχευσαν (6/7) προήλθε από μικρού και πολύ μικρού μεγέθους μονάδες, προτείνοντας ότι υπολείπονταν σε εργαλεία αναδιάρθρωσης συγκριτικά με τους μεγάλους παίκτες του κλάδου. Επίσης, διαφάνηκε ότι οι επιχειρήσεις με καλή χρηματοοικονομική υγεία, αν και λίγες (περίπου το 20%), βελτιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου και από το 2013 έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές απ' αυτές που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη. Αναφορικά με την ικανότητα πρόβλεψης του υποδείγματος, υπήρξε αποτυχία στο διαχωρισμό των χρεοκοπημένων από τις εν ενεργεία κλινικές, αλλά οι περισσότερες πτωχεύσεις εντοπίστηκαν ως ακραίες τιμές 1–2 έτη πριν από το συμβάν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οφείλει πλέον να αρχίσει μια ευρεία συζήτηση για την αναδιάρθρωση των μονάδων υγείας που εισέρχονται σε κατάσταση χρηματοοικονομικής δυσπραγίας. Το φαινόμενο είναι υπαρκτό, καθώς επίσης και το σχετικό εργαλείο πρόβλεψης, και σε συνδυασμό με μια προσαρμογή του στα ελληνικά δεδομένα και προσθήκη μιας επί πλέον ποιοτικής διάστασης μπορούν να εξαχθούν ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Γενικές κλινικές, Ζ-score, Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, Χρηματοοικονομική δυσπραγία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής