Τελ. ενημέρωση:

   01-Oct-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015, 604-613

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιολόγηση γνώσεων νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με τον καρκινικό πόνο

Ι. Αρτοπούλου,1 Β. Αλικάρη,2 Σ. Ζυγά2
1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σπάρτη

ΣΚΟΠΟΣ Αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού όσον αφορά στον καρκινικό πόνο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην παρούσα ποσοτική συγχρονική έρευνα έλαβαν μέρος, συνολικά, 174 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών. Πραγματοποιήθηκε τυχαία δειγματοληψία. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, καθώς και το ερωτηματολόγιο "Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain" των Ferrell και McCaffery (2008). Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 20. Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας Cronbach's alpha του ερωτηματολογίου ήταν 0,75, γεγονός που δηλώνει ικανοποιητική εσωτερική συνέπεια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το 77,6% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, το 50,4% είχαν ηλικία >41 ετών, ενώ το 43,1% ήταν απόφοιτοι ΤΕΙ. Το 49,6% εργαζόταν σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το 27,6% σε χειρουργική κλινική και το 65,5% εργαζόταν >10 έτη. Το ποσοστό των λανθασμένων απαντήσεων στο σύνολο των ερωτήσεων ήταν <50% (16 ερωτήσεις στις 36). Στη διμεταβλητή ανάλυση, στο επίπεδο του 20% (p<0,20) βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στη βαθμολογία γνώσεων και την ηλικία (p=0,09), το νοσοκομείο εργασίας (p=0,001), την κλινική εργασίας (p<0,001) και τα έτη προϋπηρεσίας (p<0,06).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Διαπιστώνονται, σε σημαντικό βαθμό, οι ελλιπείς γνώσεις του νοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με τα οπιοειδή, τον τρόπο χορήγησης και δράσης τους, τη φυσιολογία του πόνου, καθώς και τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται από το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν αρνητικά στην παρεχόμενη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναλγητικά, Αξιολόγηση γνώσεων, Καρκινικός πόνος, Οπιοειδή, Πόνος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής