Τελ. ενημέρωση:

   07-Dec-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015, 724-731

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίδραση αναπνευστικής φυσικοθεραπείας στον πόνο και στις πνευμονικές επιπλοκές
σε μείζονα χειρουργική επέμβαση άνω κοιλίας

Σ. Συρόπουλος, Α. Καλογερόπουλος, Γ. Μανιάτης, Ζ. Ηλιοδρομίτη
Β΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αρεταίειο», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση της επίδρασης του ενεργού κύκλου τεχνικών αναπνοής στη μείωση του πόνου και στην πρόληψη των πνευμονικών επιπλοκών σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μείζονα χειρουργική επέμβαση στην άνω κοιλία.

ΥΛΙΚΟ -ΜΕΘΟΔΟΣ Είκοσι ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση στην άνω κοιλία, ηλικίας 51–82 ετών, διαχωρίστηκαν τυχαία σε πειραματική ομάδα (n=10) και σε ομάδα ελέγχου (n=10). Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν στη συνήθη αναπνευστική φυσικοθεραπεία για 7 ημέρες. Η πειραματική ομάδα υποβλήθηκε στις αναπνευστικές τεχνικές του ενεργού κύκλου. Οι εξαρτημένες μεταβλητές που ελέγχθηκαν ήταν: Ο πόνος εν ηρεμία, ο πόνος κατά τη διάρκεια του βήχα, η θερμοκρασία σώματος, ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων και ο κορεσμός οξυγόνου (SΡΟ2).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι μεταβολές των παραμέτρων που ελέγχθηκαν σε σχέση με το χρόνο δεν ήταν στατιστικά σημαντικές για καμιά από τις εξαρτημένες μεταβλητές (p>0,05). Ο πόνος εν ηρεμία και στη διάρκεια του βήχα άρχισε να μειώνεται από την πρώτη ημέρα και στις δύο ομάδες. Ωστόσο, οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Παρά τη συνεχή μείωση της θερμοκρασίας σώματος στην πειραματική ομάδα ήδη από την πρώτη ημέρα συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων μειώθηκε στη διάρκεια των πρώτων 5 ημερών και στις δύο ομάδες. Όμως, την έβδομη ημέρα στην ομάδα ελέγχου υπήρξε αριθμητική άνοδος, η οποία, ωστόσο, δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Τέλος, όσον αφορά στον κορεσμό οξυγόνου, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων διαπιστώθηκε μόνο στη διάρκεια της έκτης ημέρας (p=0,012).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο ενεργός κύκλος τεχνικών αναπνοής (ACBT) φαίνεται ότι μειώνει αριθμητικά τον πόνο στη διάρκεια του βήχα από την πέμπτη μετεγχειρητική ημέρα, τη θερμοκρασία σώματος από την τέταρτη μετεγχειρητική ημέρα και τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων από την πέμπτη μετεγχειρητική ημέρα. Τέλος, αυξάνει σημαντικά τον SPO2 από την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα. Ωστόσο, ο ACBT δεν προλαμβάνει τις πνευμονικές επιπλοκές σε σχέση με τη φυσικοθεραπεία ρουτίνας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ατελεκτασία, Πνευμονία, Πόνος, Φυσικοθεραπεία, Χειρουργικές επεμβάσεις άνω κοιλίας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής