Τελ. ενημέρωση:

   07-Dec-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015, 732-742

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Νόρμες φυσικής κατάστασης των Ελλήνων αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας 6–18 ετών

Κ. Τάμπαλης,1,2 Δ. Παναγιωτάκος,1 Γ. Ψαρρά,1 Σ. Δασκαλάκης,3 N. Γελαδάς,2 Σ. Τοκμακίδης,4 Λ. Συντώσης1,5
1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα
2Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, Αθήνα
4Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Κομοτηνή
5Τμήμα Εντατικής Ιατρικής και Νοσοκομείο Παιδικών Εγκαυμάτων, Ιατρική Σχολή Galveston, Πανεπιστήμιο του Τέξας, ΗΠΑ

ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί της παρούσας μελέτης ήταν (α) η δημιουργία νορμών φυσικής κατάστασης με τις μεθόδους της εμπειρικής κατανομής και των ομαλοποιημένων εκατοστημορίων (lambda-mu-sigma, LMS μέθοδος) στις ακόλουθες δοκιμασίες της φυσικής κατάστασης: Παλίνδρομο test αντοχής 20 m, οριζόντιο άλμα χωρίς φορά, αναδιπλώσεις σε 30 sec, παλίνδρομο test ταχύτητας 10×5 m και δίπλωση από καθιστή θέση καθώς και (β) η σύγκριση των τιμών των εκατοστημορίων μεταξύ των δύο μεθόδων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Επιδημιολογική μελέτη. Από το Μάρτιο έως το Μάιο του 2014 συμμετείχαν 473.665 παιδιά (51% αγόρια), ηλικίας 6–18 ετών. Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού ως προς το φύλο, την ηλικία και την περιοχή διαμονής. Οι δοκιμασίες της φυσικής κατάστασης που διεξήχθησαν χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των νορμών με βάση την εμπειρική κατανομή και τη στατιστική μέθοδο LMS.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι νόρμες παρουσιάζονται ως ταξινομημένα εκατοστημόρια της επίδοσης (3ο, 10ο, 25ο, 50ό, 75ο, 90ό και 97ο) των δοκιμασιών, ανά ηλικία και φύλο, καθώς και ως ομαλοποιημένες καμπύλες. Τα αγόρια είχαν καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τα κορίτσια σε όλες τις δοκιμασίες, με εξαίρεση τη δοκιμασία της ευλυγισίας, όπου υπερείχαν τα κορίτσια (σε όλα, p<0,001). Τα μεγαλύτερα παιδιά του ίδιου φύλου είχαν καλύτερες επιδόσεις από τα νεότερα (p<0,001). Οι επιδόσεις έτειναν να φθάσουν στο υψηλότερο σημείο τους στην ηλικία των 15–16 ετών και στα δύο φύλα. Οι συγκρίσεις στις τιμές των εκατοστημορίων μεταξύ των μεθόδων υπολογισμού δεν ανέδειξαν σημαντικές διαφορές σε κάποια δοκιμασία φυσικής κατάστασης και στα δύο φύλα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι παρούσες σύγχρονες νόρμες των δοκιμασιών της φυσικής κατάστασης αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τους ειδικούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τιμές αναφοράς για την εκτίμηση και την κατάταξη του επιπέδου της φυσικής κατάστασης των παιδιών ηλικίας 6–18 ετών.

Λέξεις ευρετηρίου: Νόρμες, Παιδιά, Φυσική κατάσταση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής