Τελ. ενημέρωση:

   07-Dec-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015, 743-757

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πώς βαθμολογούν 731 ειδικευόμενοι όλων των ειδικοτήτων, από όλη τη χώρα, την ποιότητα της εκπαίδευσής τους
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος των ελληνικών νοσοκομείων με το εργαλείο ΡΗΕΕΜ
(postgraduate hospital education environment measure)

Β. Καραθάνος,1 Π. Κουτσογιάννου,2 Σ. Μπέλλος,1 Β. Κιοσσές,1 Ε. Γελαστοπούλου,2 Γ. Δημολιάτης1
1Μονάδα Ιατρικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
2Εργαστήριο Υγιεινής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Η ποιότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό παράγοντα μάθησης. Το postgraduate hospital educational environment measure (PHEEM) μετρά τις αντιλήψεις των ειδικευομένων ιατρών για την ποιότητα του νοσοκομειακού εκπαιδευτικού τους περιβάλλοντος. Έχει μεταφραστεί και επικυρωθεί και στα Ελληνικά, σε δείγμα 731 ειδικευομένων, όλων των ειδικοτήτων, από όλη τη χώρα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι απόψεις τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 40 κλειστές ερωτήσεις, οι 36 από τις οποίες εκφράζονται ως θετικές δηλώσεις και οι 4 ως αρνητικές. Προστέθηκαν επί πλέον 10 κλειστές και μία ανοικτή για τα κριτήρια επιλογής ειδικότητας. Οι δυνατές απαντήσεις είναι εκφρασμένες σε κλίμακα Likert 6 βαθμίδων (10 «συμφωνώ απόλυτα», 8 «συμφωνώ», 6 «μάλλον συμφωνώ», 4 «μάλλον διαφωνώ», 2 «διαφωνώ», 0 «διαφωνώ απόλυτα»). Οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την αντίληψη του ειδικευομένου για την αυτονομία του, την εκπαίδευσή του, και την κοινωνική στήριξή του. Η διανομή και η συλλογή των έντυπων ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από 1.1.2011–16.2.2012 και των ηλεκτρονικών από 30.11.2012–19.11.2013.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Απαντήθηκαν 731 ερωτηματολόγια (190 σε έντυπη μορφή, 541 ηλεκτρονικά), 55% ανδρών και 45% γυναικών, ηλικίας 24–49 ετών (μέση 33±3,5), από το 1ο–6ο έτος ειδίκευσής τους (3,1±1,5 συνολικά, 2,5±1,2, στη συγκεκριμένη θέση ειδίκευσης). Η κατανομή ανάλογα με την ειδικότητα ήταν: 27% γενικοί ιατροί, 12% παθολόγοι, 6% χειρουργοί, 6% καρδιολόγοι, 6% μικροβιολόγοι, 5% παιδίατροι, 4% ορθοπαιδικοί, 3% μαιευτήρες-γυναικολόγοι, 3% οφθαλμίατροι, 3% ψυχίατροι, 3% νευρολόγοι και 22% όλων σχεδόν, εκτός ελαχίστων, των άλλων ειδικοτήτων, στην πλειονότητά τους (88%) από νοσοκομείο που παρέχει πλήρη ειδικότητα, από όλους σχεδόν τους νομούς της χώρας. Ο συνολικός βαθμός ήταν 4,11 (με 95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI] 4,08–4,15). Η πλειονότητα των ερωτήσεων (34/40=85%) βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση (5). Η αυτονομία τους βαθμολογήθηκε με 3,86 (3,80–3,92), η εκπαίδευση με 4,17 (4,11–4,22), η κοινωνική στήριξη με 4,36 (4,29–4,43) και οι προσδοκίες που είχαν όταν εισήχθησαν στην Ιατρική Σχολή με 3,5 (3,3–3,7).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι ειδικευόμενοι γενικά δεν ήταν ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό περιβάλλον των νοσοκομείων που επέλεξαν για την ειδίκευσή τους, ενώ οι προσδοκίες που είχαν όταν εισήχθησαν στην Ιατρική Σχολή δεν καλύφθηκαν στο βαθμό που θα επιθυμούσαν.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού, περιβάλλοντος νοσοκομείων, Ειδικευόμενοι ιατροί, Ειδικότητα, Ελλάδα, Μεταπτυχιακή εκπαίδευση, PHEEM.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής