Τελ. ενημέρωση:

   07-Dec-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015, 758-765

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ψυχική υγεία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας των μη κυβερνητικών οργανισμών του Εθνικού Προγράμματος «Ψυχαργώς»
Επιδράσεις της οικονομικής κρίσης

Χ. Δεπάστας,1 Γ. Πιερράκος2
1Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία – Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση», Αθήνα
2Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της ψυχικής υγείας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας των μη κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ) του Εθνικού Προγράμματος «Ψυχαργώς» σε καιρό οικονομικής κρίσης και η ανάλυση των επιπτώσεων του ρυθμού ροής της μισθοδοσίας στην ψυχική υγεία των εργαζομένων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Με τη χρήση διεθνούς, σταθμισμένου ερωτηματολογίου (General Health Questionnaire, GHQ) διερευνήθηκε η ύπαρξη ψυχιατρικών διαταραχών, με βάση τις ακόλουθες κλίμακες: (α) Σωματικά ενοχλήματα, (β) άγχος, (γ) κατάθλιψη και (δ) κοινωνική λειτουργικότητα. Ακόμη, προστέθηκαν δημογραφικές ερωτήσεις, καθώς και ερωτήσεις που αφορούν στην οικονομική κατάσταση και τις καθυστερήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων. Συμμετείχαν 121 επαγγελματίες ψυχικής υγείας από 14 ΜΚΟ στην Αττική.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία των επαγγελματιών ήταν γυναίκες (95, 78,5%), κυρίως άγαμες, με μέση ηλικία τα 33 έτη. Ο μέσος χρόνος εργασίας στη Μονάδα του Εθνικού Προγράμματος ήταν 50 μήνες, στους επαγγελματίες κατά το χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου οφείλονταν 4,5 μισθοί (μέσος όρος), ενώ η μέγιστη καθυστέρηση οφειλών κατά την τελευταία τριετία ήταν 7,27 (μέση τιμή). Το 63,6% του δείγματος πιθανόν νοσούσε ψυχικά. Οι παράγοντες που φάνηκε ότι επιδρούσαν επιβαρυντικά σε αυτό ήταν οι (περισσότεροι) μήνες εργασίας στις Μονάδες και οι (περισσότεροι) οφειλόμενοι μισθοί την παρούσα χρονική στιγμή. Ακόμη, σημαντική συσχέτιση βρέθηκε με το (χαμηλότερο) οικογενειακό εισόδημα, καθώς και με τον (μέγιστο) αριθμό οφειλομένων μισθών την τελευταία τριετία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ψυχική υγεία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας των ΜΚΟ του Εθνικού Προγράμματος «Ψυχαργώς» έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις δυσχέρειες που έχει επιφέρει η κοινωνικοοικονομική κρίση στις Μονάδες και στη μισθοδοσία τους. Αυτό ενέχει μεγάλους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αφού παράλληλα παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση των ψυχικών νόσων και της ζήτησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας υπό τις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Λέξεις ευρετηρίου: Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, Μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ), Οικονομική κρίση, Ψυχική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής