Τελ. ενημέρωση:

   07-Dec-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015, 766-776

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ψυχική και σωματική υγεία, καθώς και ποιότητα ζωής Ελλήνων, Αλβανών μεταναστών και Ποντίων παλιννοστούντων

Χ. Πράπας,1 Β. Μαυρέας2
1Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα
2Τμήμα Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων γηγενών, μεταναστών από την Αλβανία και παλιννοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση σχετικά με την ποιότητα ζωής, και η σχέση τους με τη γενική σωματική και ψυχική υγεία. Η έρευνα αναφορικά με τη σωματική και την ψυχική υγεία, καθώς και την ποιότητα ζωής, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή της υγείας των γηγενών και των μεταναστών, προσεγγίζοντάς την ως μια ολότητα, όπου η σωματική, η διανοητική και η συναισθηματική υπόσταση του ατόμου λειτουργούν συνολικά, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και παράλληλα βρίσκονται σε δυναμική αλληλεπίδραση με το φυσικό και το κοινωνικό του περιβάλλον.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην έρευνα συμμετείχαν 303 (58,3%) Έλληνες, 114 (21,9%) μετανάστες από την Αλβανία και 103 (19,8%) Πόντιοι παλιννοστούντες. Από αυτούς, οι 257 (49,4%) ήταν άνδρες και οι 263 (50,6%) γυναίκες, με μέση ηλικία 36,3 έτη και εύρος κυμαινόμενο στα 18–64 έτη. Η έννοια της γενικής υγείας αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο SF-36, το οποίο εκτιμά το επίπεδο φυσικής και ψυχικής υγείας ενός πληθυσμού. Η έννοια της ποιότητας ζωής εξετάστηκε με το ερωτηματολόγιο «ποιότητας ζωής», το οποίο αξιολογεί τη σωματική, την ψυχολογική-συναισθηματική, τη διαπροσωπική και την κοινωνική ευημερία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλότερο επίπεδο στην αίσθηση των παλιννοστούντων για το σωματικό τους ρόλο (κόπωση, κούραση), τη ζωτικότητα και την ενέργεια. Η σωματική και η κοινωνική ευημερία σχετίστηκαν με την αίσθηση της κόπωσης και της κούρασης, αλλά και με τη διάσταση της μετανάστευσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η γενική και η ψυχική υγεία συμβάλλουν στην πρόβλεψη της συναισθηματικής ευημερίας, ενώ στην πρόβλεψη της διαπροσωπικής ευημερίας προστίθεται και η κοινωνική στήριξη.

Λέξεις ευρετηρίου: Μετανάστευση, Παλιννόστηση, Ποιότητα ζωής, Σωματική και ψυχική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής